در خصوص ارتباط دریافتهای غذایی و کرونا شواهد زیادی وجود ندارد اما می توان از مصرف غذاهایی که سیستم ایمنی را تضعیف می کند اجتناب نمود.

در این شرایط استفاده از غذاهای سرخ شده و روغنهای نامطلوب نظیر روغن های جامد گیاهی و روغنهای جامد حیوانی و روغن های مخصوص سرخ کردنی که اسیدهای چرب ترانس بالا دارند باید پرهیز شود. 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.