1- دانشجويان دوره دكتري تخصصي مي توانند منحصراً 9 نيمسال از كمك هزينه تحصيلي بهره مند گردند.
2- چنانچه بر اساس تعداد واحدهاي تكميلي گذرانده شده (8 واحد به بالا) به سنوات تحصيلي دانشجواضافه شود، مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي نگرديده ،مگر اينكه با احتساب واحدهاي تكميلي بتواند تا پايان ترم 9 فارغ التحصيل شود.
3- از ترم 10كمك هزينه تحصيلي قطع و چنانچه دانشجو نياز به فرصت تحصيلي اضافي داشته باشد ،بايد همراه با درخواست فرصت، تعهدي مبني بر عدم دريافت كمك هزينه ارائه نمايد.
4- از ترم 13 دانشجو علاوه بر تعهد عدم دريافت كمك هزينه ، ملزم به ارائه تعهد مبني بر پرداخت شهريه به مبلغ 25/000/000 ريال در هر نيمسال مي باشد.
5- چنانچه دانشجو در طول دوره قانوني از مرخصي تحصيلي، استعلاجي، زايمان استفاده نمايد پرداخت كمك هزينه تحصيلي قطع گرديده مع ذلك معادل مدت زمان مرخصي، پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ترم هاي آتي (پس از ترم 9) موكول مي گردد.

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 1389/05/18

فصل اول
كليات

تعريف
ماده 1:
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته،يكي از دوره هاي آموزشي در سطح آموزش عالي و بالاتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به دريافت مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي مي انجامد.
تبصره 1:
در اين آيين نامه،به منظور اختصار،دانشكده ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي(ph.D)فعاليت دارند،دانشگاه گفته مي شود.
تبصره 2:
در دانشگاه هايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي(ph.D)مي باشند،شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 24 مورخ 11/04/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل خواهد شد.
هدف
ماده 2:
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد،گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ،مهارت لازم را براي آموزش،پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند.

فصل دوم
شرايط ورود

ماده 3:
شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است از:
1-3:داشتن شرايط ورود به آموزش عالي
2-3:داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم،تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
3-3:برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي.
4-3:موفقيت در آزمون ورودي دوره.
5-3:عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاه هاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي
تبصره 1:
تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند بر عهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تاييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.
تبصره 2:
شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تابع آيين نامه هاي مربوط مي باشد.
تبصره 3:
دارندگان مدرك معادل،گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتر از 12 در مقطع كارشناسي،مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي نمي باشند.

فصل سوم
نظام آموزشي

ماده 4:
آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس،به همان درس محدود است.
هر واحد درسي،مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت،عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت،كارگاهي و كارآموزي 51ساعت،كارورزي 68 ساعت،در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني،طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
ماده 5:
هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است.مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته ،با رعايت مفاد ماده 4 اين آيين نامه است.
تبصره 1:
طول مدت امتحانات پايان نيمسال پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.
تبصره 2:
در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع حوادث طبيعي،عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته و مواردي از اين قبيل،به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 4 اين آيين نامه كمتر نشود.
ماده 6:
تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره:
كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه و فاقد هيات مميزه و سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت،مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري(noncore)در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند.
-سقف ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري(noncore)در دانشگاه هاي داراي هيات مميزه 20%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه،10%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد.
ماده 7:
تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته،با احتساب واحد پايان نامه،برحسب رشته،حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.
تبصره 1:
چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گذراندن درس هاي كمبود يا جبراني،براي دانشجو،ضروري تشخيص داده شود،وي مكلف است،آن درسها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و مطابق اين آيين نامه بگذراند.
تبصره 2:
حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 24 واحد است.
تبصره 3:
در انتخاب درس ها،اولويت با درس هاي كمبود يا جبراني است،ترتيب ارائه دروس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي،با نظر گروه آموزشي مربوط،بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه ذيربط است.
تبصره 4:
به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني،يك نيمسال تحصيلي،به طول مدت تحصيل دانشجو،افزوده مي شود.
ماده 8:
تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد،براي همه رشته ها مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بين 10-4 واحد درسي است.
ماده 9:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 8تا 14 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند،مگر آنكه كمتر از 8واحد درسي باقي داشته باشد.در موارد استثنايي،با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 16 واحد افزايش يابد.
تبصره 1:
در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
تبصره 2:
در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در آن دوره مي باشد.

فصل چهارم
حضور و غياب

ماده 10:
حضر دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از علمي و آزمايشگاهي از و كارگاهي،كارآموزي و كاروزي از مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند،در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1:
غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 10 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارايه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه شناخته شود.
تبصره 2:
در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس،بيش از ميزان تعيين شده در ماده 10باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،و نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 11:
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه است.

فصل پنجم
ارزشيابي

ماده 12 :
حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و براي دروس كمبود يا جبراني 12 از 20است.چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد.
تبصره 1 :
اگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختياري مردود شود،در صورت تاييد گروه آموزشي مي تواند از جدول دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي درس ديگري را انتخاب كند.در اين صورت نمرات كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 2 :
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام مي شود . در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيل بعد ، توسط استاد مربوط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت مي شود .در غير اين صورت با اعلام دانشكده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد.بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده 13 :
ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي،در محدوده حد نصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد.
تبصره :
نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود .
ماده 14 :
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد ، در غير اين صورت فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .
تبصره 1 :
اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 14 باشد،آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود.
تبصره 2 :
نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب (8واحد) باشد در صورت كسب ميانگين كمتر از 14 جزو نيمسال هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.
تبصره 3:
نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو،جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

فصل ششم
طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 14:
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامه را بر ساس مقررات مربوط به اتمام برساند، حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال است. چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميلي و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره:
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند ، در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد.
ماده 15:
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد،عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي براي يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد،در موارد استثنايي كه دانشجوترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايد دلايل آن را حداكثر يكماه قبل از پاان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارايه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، ان نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.
ماده 16:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره1:
اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست . در موارد استثنايي ، با پيشنهاد دانشكده ، تصميم گيري برعهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد.
تبصره 2:
مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره 3:
تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با در خواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد. موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد. عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است.
تبصره4:
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحاناات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره 5:
دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي ، در صورت بارداري مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان ، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
تبصره6:
دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
ماده 17:
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصلي داشته باشد بايد در خواست انصراف خود را كتبا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد، اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تحصلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . و آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
تبصره:
دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.
ماده 18:
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند ، مي توانند مجددا در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت نمايند( دانشجوي محروم از تحصيل نميتواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت قبولي در آزمون ، واحدهاي درسي قبلي آنها ، در مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود. ارزيابي دروس و تطبيق واحد ها توسطگروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر 10-8 واحد پذيرفته شده يك نيمسال از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي شود.
پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:
1- واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.
2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد.
3- برنامه هاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي كي از دو وزارتخانه ذكر شده دربند 1 باشد.
4- محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط ، بايد حداقل 80% اشتراك محتواي داشته و نمره هريك از آن درسها از 14 كمتر نباشد.

فصل هفتم
پايان نامه

ماده 19:
تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظراستاد راهنما،به تحقيق و تتبع بپردازد.
ماده 20:
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول وقبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را بانظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي داشنكده برساند.
ماده21:
استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو وموافقت استاد وتاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، از اعضاي هيات علمي دانشگا ه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.
تبصره1:
در موارد خاص در صورت ضرورت، به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري، خارج از دانشگاه بلامانع است.
تبصره2:
در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد ويا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيست مي توان به صورت استثناء استاد راهنما را باتاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه از بين مريبان دانشگاه كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند ، انتخاب كرد.
ماده22:
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري مي تواند به طور همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد يكي از موارد زير است:
الف- دو پايان نامه دكتري تخصصي (ph.d)
ب- يك پايان نامه دكتري تخصصي (ph.d) و سه پايان نامه كارشناسي ارشد.
ج-در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هريك از موارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و باتوجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه ها مي باشد.
تبصره1:
هدايت پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب ميشود.
تبصره2:
مريبان با تجربه وبا سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 21 باشند مي توانند حداكثر هدايت 2 پايان نامه كارشناسي ارشد رابه طور همزمان برعهده بگيرد.
ماده23:
به پيشنهاد استاد راهنما وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يك يا دونفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحب نظران و محققان برجسته،مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد مشاور تعيين شوند.
ماده 24:
ارزشيابي نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران،متشكل از استاد راهنما،استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده صورت مي گيرد.
تبصره: دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اعلام شده باشد.
ماده 25:
هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور وبرسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه،نمره آنرا با تاكيد بر درجه شرح زير سطح بندي مي نمايد.
درجه نمره
عالي 20-5/18
بسيار خوب 49/18-17
خوب 99/16-5/15
قابل قبول 49/15-14
غير قابل قبول كمتراز 14
تبصره1:
نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
تبصره2:
كسب درجه عالي به شرطي مي بلاشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد.
ماده26:
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد،در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي شود ودر ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد.
ماده27:
در صورتي كه پايان نامه،از نظر هيات داوران،غير قابل قبول تشخيص داده شود،دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند،پايان نامه خود را كامل وبار ديگر در زماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد.دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

فصل هشتم
ساير مقررات

ماده28:
انتقال و تغيير رشته وجابجايي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.
ماده 29:
در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و دريك زمان معين،در دانشگاه مبداء،ممكن نباشد،دانشجو مي تواند،آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه،در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان دريك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد.
ماده 30:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و منطبق باشرايط زير به تحصيل بپردازد:
1-30- تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد بنابر اين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.
2-30- حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مريبان گروه هاي آموزشي ذيربط است.
3-30- مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است.بديهي است دانشجو تابع قوانين ومقررات اداري حضور وغياب دانشگاه مي باشد.
4-30- كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ميتوانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد.
5-30- گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گزارش نمايد.
6-30- در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد، از سوي گروه آموزشي، به عنوان مختلف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد.

فصل نهم
فراغت از تحصيل

ماده31:
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد، در غير اين صورت از دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم مي شود.
تبصره:
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايان نامه، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد،در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد،مي تواند تا 14 واحد از دروس اختصاصي اجباري را كه در آنها نمره كمتر ازا 14 گرفته است را فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل فارغ التحصيل شود. دانشجوئي كه به هر دليل نتواند ازاين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده از اين فرصت، ميانگين كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد.
ماده 32:
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 9 فصل و 32 ماده و37 تبصره در چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 18/05/1389 به تصويب رسيد اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 90-1389 در همه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور لازم الاجرا است. و از تاريخ ابلاغ آن، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور عمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد. شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي سال هاي قبل از تحصيلي 90-1389 را با آيين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن فارغ التحصيل نمايد.

آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)
مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 1386/08/29

راي صادره در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1386/08/29
در مورد آيين نامه آموزشي دوره تخصصي (Ph.D)

آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) در 9 فصل و 54 ماده و 54 تبصره در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1386/08/29 به تصويب رسيد.اين آيين نامه در همه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور جهت دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1388-1387 و به مد لازم الاجرا است.و از تاريخ ابلاغ آن آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد.شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 1388-1387 را با آيين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن اين دانشجويان را فارغ التحصيل نمايد.
راي صادره در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1386/08/29 در مورد آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)صحيح است،به واحد هاي مجري ابلاغ شود.

دكتر كامران باقري لنكراني
وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و
رئيس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

 

 

آئيـــن‌نامه‌هاي مربوط به دوره دكتــري(Ph.D)

 

فصل اول
كليــــات 

ماده 1 : تعريف
دوره دكتري تخصصيPh.D.يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش دانشگاهي است كه به اعطاي مدرك مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ ، از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است .
تبصره 1 :
در اين آئين نامه ، به منظور اختصار به تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D)فعاليت دارند،دانشگاه گفته مي شود.
تبصره 2:
در دانشگاه هاي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي (Ph.D)مي باشند شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و دانشكده بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 24 مورخ 11/04/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي تشكيل خواهد شد.
ماده 2 : هدف
هدف از ايجاد دوره دكتري تخصصي (Ph.D)، تربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به حيطه هاي علمي در يك زمينه خاص و آشنا شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش ، بتوانند ، با نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ، در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش ، در رشته تخصصي خود ، موثر بوده و به تازه هائي در جهان دانش دست يابند.
ماده 4 : مراحل دوره
دوره دكتري تخصصي (Ph.D)به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود .
مرحله آموزشي اززمان پذيرفته شدن دانشجو درامتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع ختم مي شود .
مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع آغاز و با تدوين پايان نامه و دفاع از آن پايان مي پذيرد.
تبصره :
دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D)مي توانند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي خود را در مرحله آموزشي آغاز نمايند ولي ثبت نام رسمي آنها براي مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه منوط به موفقيت در امتحان جامع است .
*اين آئين نامه شامل دوره هاي دكتري عمومي و دوره هاي تخصصي گروه پزشكي،رشته دامپزشكي،و(Ph.D)پژوهشي نمي شود.
**امتحان جامع در فصل 6 تعريف شده است.

فصل دوم
شرايط ورود

ماده 4:
شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي (Ph.D)عبارتست از :
1-4- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش دانشگاهي
2-4- برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي
3-4- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) يا دكتراي عمومي يا بالاتر ، متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا ، از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم،تحقيقات و فناوري رسيده باشد .
4-4- موفقيت در آزمون انگليسي مطابق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
5-4- قبولي درآزمون اختصاصي ورود به دوره دكتري (Ph.D)مطابق ضوابط دبيرخانه هاي آموزشي تخصصي مربوطه
6-4- عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاه هاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي
تبصره 1:
دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون ورودي دكتري تخصصي(Ph.D) نمي باشد.
تبصره 2:
در ورود به دوره دكتري تخصصي(Ph.D) محدوديت سني براي داوطلبان وجود ندارد .
تبصره 3:
شرايط پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي(Ph.D) براي اتباع خارجي تابع آيين نامه مربوط مي باشد
تبصره 4:
تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند بر عهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تائيد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.

فصل سوم
مرحله آموزشي

ماده 5:
آموزش در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.در نظام واحدي ،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درسي،مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت،عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت،كارگاهي و كارآموزي 51ساعت و كارورزي 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني،طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
ماده 6:
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.
تبصره:
در موارد استثنايي و ضروري،شامل وقوع بلاياي طبيعي،عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته،بيماري استاد و مواردي از اين قبيل،به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه،مي توان درس يا درس هايي را در مدتي كوتاه تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درس ها را اخذ كرده اند تدريس شود،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين نامه كمتر نشود.
ماده 7:
تمام دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره 1:
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي درس هاي اختياري(non core)حداكثر تا سقف 20% كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي اقدام و اين درس ها را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند.دانشگاه ها موظفند اهداف آموزشي و سر فصل واحدهاي جديد خود را از طريق دبيرخانه هاي آموزشي تخصصي مربوطه جهت اطلاع به شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي اعلام نمايند.
تبصره 2:
ترتيب درس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس بر عهده دانشگاه است.
ماده 8:
منظور راهنمايي دانشجو در زمينه هاي مختلف،استاد راهنماي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعيين مي گردد.
تبصره:
استاد راهنماي تحصيلي بايد حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي دانشجو،تعيين شود.تا زماني كه استاد راهنماي تحصيلي انتخاب نشده است،مدير گروه وظايف استاد راهنماي تحصيلي را بر عهده مي گيرد.
ماده 9:
استاد راهنماي تحصيلي بايد عضو هيات علمي در دانشگاه محل تحصيل دانشجو بوده،حداقل داراي رتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشد.
ماده 10:
دانشجويي كه براي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) ثبت نام مي كند،موظف است بين 18تا30 واحد درسي را با نظر استاد راهنماي تحصيلي مطابق برنامه آموزشي مربوط،كه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده باشد،در مدت مجاز مرحله آموزشي يا موفقيت بگذراند.
تبصره 1:
چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گذراندن درس هاي كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود وي مكلف است آن درس ها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در مرحله آموزشي دوره حداكثر تا 16 واحد بگذراند.
تبصره 2:
در انتخاب درس ها اولويت با درس هاي كمبود يا جبراني است.تعيين تعداد و نوع درس ها و زمان انتخاب آن ها با رعايت پيش نيازها در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و با نظر گروه آموزشي مربوطه،بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط است.
تبصره 3:
به ازاي گذراندن هر 8 واحد از درس هاي كمبود يا جبراني يك نيمسال تحصيلي به حداكثر مدت مجاز مرحله آموزشي تحصيل دانشجو افزوده مي شود.
ماده 11:
دانشجو در مرحله آموزشي،موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 12-8 واحد درسي از درس هاي مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند،مگر آنكه كمتر از 8 واحد درسي باقي داشته باشد.در موارد استثنايي،با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و صلاحديد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه،اين تعداد مي تواند حداكثر به 14 واحد افزايش يابد.
تبصره:
در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در دوره تابستاني است.

فصل چهارم
حضور و غياب

ماده 12:
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از علمي و آزمايشگاهي از كارگاهي،كارآموزي و كارورزي از مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند.
در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1:
غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 12 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارايه مدارك مستند و تشخيص استتاد مربوطه موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو(موجه يا غير موجه)برعهده استاد و با تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده خواهد بود.
تبصره 2:
در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 12 باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه اعلام گردد آن درس حذف مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 13:
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده است.

فصل پنجم
ارزشيابي

ماده 14:
حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و هر درس كمبود يا جبراني 12 از 20 است.چنانچه نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آنرا تكرار نمايد.
تبصره 1:
اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود بجاي آن درس مي تواند از جدول درس هاي اختياري در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند.با اين حال نمرات كليه درس ها اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوطه و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 2:
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد،نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام مي شود.در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس،حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد،توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل گردد.در غير اين صورت درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد.بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده 15:
ميانگين نمرات درس هاي دانشجو در دوره دكتري تخصصي(Ph.D)در هر نيمسال تحصيلي،نبايد از 15 كمتر باشد،در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته،در نيمسال بعدي در محدوده حد نصاب واحدها،مي تواند اخذ واحد نمايد.اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 15 باشد،آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري تخصصي(Ph.D)محروم مي شود.
تبصره 1:
نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب(8واحد) مي باشد،در صورت كسب ميانگين كل كمتر از 15،جزو نيمسال هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.
تبصره 2:
نمره درس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو،جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.
ماده 16:
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي در مرحله آموزشي ميانگين كل نمرات او از 15 كمتر باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره:
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره،ميانگين كل نمرات او از 15 كمتر باشد،در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي در مرحله آموزشي به پايان نرسيده باشد،مي تواند تا 12 واحد از درس اختصاصي اجباري را كه از آنها نمرات بين 14 تا 15 گرفته است،فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل،مجاز به شركت در امتحان جامع شود.دانشجوياني كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كنند يا عليرغم استفاده از اين فرصت ميانگين كل خود را جبران ننمايند،از ادامه تحصيل محروم مانده مدرك و سوابق تحصيلي دريافت نمي كنند.

فصل ششم
آزمون جامع

ماده 17:
در پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون
جامع كه بصورت كتبي و ارزيابي عيني عملكرد برگزار مي شود شركت كند.شرط شركت در آزمون جامع قبولي در كليه درس هاي مرحله آموزشي و كسب حداقل ميانگين كل 15 مي باشد.
تبصره :
آزمون ارزيابي عيني عملكرد شامل ارزيابي مستمر درون بخشي و ارزيابي پايان دوره مي باشد.
ماده 18:
آزمون جامع زير نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و توسط هياتي مركب از 6 نفر بشرح زير برگزار مي شود.
مدير گروه آموزشي مربوطه
استاد راهنماي تحصيلي دانشجو
چهار نفر عضو هيات علمي در رشته مربوطه كه داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 3 سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيلات تكميلي باشند(سه نفر از آنان از اعضاي هيات علمي داخل دانشگاه و يك نفر خارج از دانشگاه).بدين ترتيب كه دو نفر از آنان توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده(كه يك نفر از آنان بايد از اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو باشد) و يك نفر توسط معاون آموزشي دانشگاه و يك نفر ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه تعيين مي شوند.اين دو نفر به عنوان نمايندگان معاونين آموزشي و پژوهشي در هيات برگزار كننده آزمون شركت مي نمايند.
تبصره:
حضور حداقل 5 نفر از افراد مذكور در ماده 18 جهت برگزاري آزمون جامع الزامي مي باشد.
ماده 19:
آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دوبار در سال برگزار مي شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مي باشد.
ماده 20:
پس از اتمام مرحله آموزشي دانشجوي واجد شرايط شركت در آزمون جامع موظف است در اولين آزمون جامع كه توسط دانشكده برگزار مي شود شركت كند.دانشجو در صورت عدم آمادگي،بايستي در خواستي براي تمديد مهلت شركت در آزمون با دلايل موجهي كه به تائيد استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه آموزشي مربوطه رسيده باشد،به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه نمايد.شوراي مذكور مي تواند زمان شركت دانشجو درآزمون جامع را،حداكثر براي يك نيمسال به تعويق اندازد.
تبصره:
مدت تمديد مهلت براي تعويق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب شده و دانشجو موظف است تحت نظر گروه آموزشي در محيط آموزشي حضور داشته باشد.
ماده 21:
آزمون كتبي به منظور ارزشيابي قابليت هاي علمي آموزشي دانشجو،از درس هاي تخصصي رشته مربوط،حداقل از 4 درس به صورت تشريحي و حداكثر در 2 روز متوالي بعمل مي آيد.
ماده 22:
آزمون ارزيابي عيني عملكرد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به منظور ارزشيابي قابليت هاي آموزشي و توانايي دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در مورد موضوع پايان نامه دكتري تخصصي(Ph.D)يا حوزه عام تر رشته تخصصي دانشجو برگزار مي شود.آزمون ارزيابي عيني عملكرد حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار مي شود.
تبصره :
تركيب هيات برگزار كننده آزمون ارزيابي عيني عملكرد بايد همان تركيب هيات برگزار كننده آزمون كتبي باشد.
ماده 23:
ارزش آزمون هاي كتبي و ارزيابي عيني عملكرد به ترتيب 70 و 30 درصد نمره نهايي است(50% نمره آزمون ارزيابي عيني عملكرد به ارزيابي مستمر درون بخشي و 50% به ارزيابي پايان دوره اختصاص دارد) و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از 15 كمتر باشد.
تبصره 1:
در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع،دانشجو مجاز است تنها براي يك بار ديگر در اولين آزمون جامع بعدي شركت نمايد.مدت انتظار دانشجو براي شركت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب مي شود.دانشجو بايد در اين مدت زير نظر گروه آموزشي و در محيط آموزشي حضور داشته باشد.
تبصره 2:
به منظور پيشگيري از اتلاف وقت و يا ركورد فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دكتري تخصصي(Ph.D)نتايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي(حداكثر يك ماه)بعد از برگزاري آزمون از طريق دانشكده به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را كتبا به وي اعلام نمايد.
ماده 24:
به دانشجوياني كه در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنكه براي مرحله تدوين پايان نامه ثبت نام كنند و يا از ادامه تحصيل منصرف شوند،صرفا بنا به درخواست محل تعهد آنان تائيديه اي مبني بر گذراندن مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي(Ph.D)توسط دانشگاه محل تحصيل ارايه مي شود.صدور گواهي شخصي مبني بر موفقيت در امتحان جامع براي اين دانشجويان ممنوع مي باشد.

فصل هفتم
طول دوره ،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 25:
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد مراحل آموزشي و پژوهشي را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند.
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصيPh.Dچهار سال و نيم است. چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره1:
طول مدت مجاز مرحله آموزشي با در نظر گرفتن تعداد واحد هاي مرحله آموزشي 2 تا 5 نيمسال تحصيلي است چنانچه دانشجو نتواند در اين مدت مرحله آموزشي را به پايان برساند و در امتحان جامع قبول شود ، از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره2:
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر تا سه نيمسال تحصيلي به كل مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد، كه يك نيمسال آن مي تواند به مرحله آموزشي اختصاص يابد.
ماده 26:
دانشجو موظف است در هر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل بوده و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد.در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارايه دهد.در صورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل، توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و براي آن نيمسال مرخصي تحصيلي صادر مي شود.
ماده 27:
دانشجوي دوره دكتري تخصصي Ph.Dمي تواند حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره 1:
اخذ مرخصي تحصيلي در نيمسال اول مجاز نيست. در موارد استثنايي، اخذ تصميم به عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه مي باشد.
تبصره2:
مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي محسوب مي شود.
تبصره 3:
درخواست مرخصي بايد دو هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه تسليم و پس از كسب موافقت مدير گروه و دانشكده مربوط به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ارايه گرديده و موافقت كتبي آن شورا كسب گردد.موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد ومنوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد.
تبصره 4:
حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيم سال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد، در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد، محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره5:
دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي، در صورت بارداري، مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان،بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
تبصره6:
دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
ماده28:
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد،اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد، پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
ماده 29:
دانشجويان دوره دكتري تخصصي Ph.Dكه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي شوند.چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند،مي توانند مجددا در آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي Ph.Dشركت نمايند،(دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمون ورودي دكتري تخصصيphdرشته قبلي خود شركت نمايد)در صورت قبولي در آزمون، واحد هاي درسي قبلي آنها، در مقطع دكتري تخصصيPh.Dپس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود، ارزيابي درس ها و تطبيق واحد ها توسط گروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر10 واحد از درس هاي پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در مرحله آموزشي، كاسته مي شود.
پذيرش واحد هاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:
1- واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت،در مان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم،تحقيقات و فناوري باشد.
2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون دكتري تخصصيPh.Dباشد.
3- برنامه هاي درسي اجراشده مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يكي از دو وزارتخانه ذكر شده در بند يك باشد.
4- محتواي در سهاي گذرانده شده با درس هاي رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط، بايد حداقل80% اشتراك محتواي داشته و نمره هريك از آن درسها از 15 كمتر نباشد.

فصل هشتم
مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه

ماده 30:
در مرحله پژوهشي علاوه براسناد راهنماي تحصيلي،جهت راهنمايي دانشجو در فعاليتهاي پژوهشي و تدوين پايان نامه، استاد راهنماي پژوهشي انتخاب مي شود:
ماده31:
استاد راهنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجو، موافقت استاد، تاييد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده انتخاب مي شود.
تبصره1:
دانشجو موظف است از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي تا حداكثر پايان نيمسال سوم استاد راهنماي پژهشي خود را انتخاب كند.
تبصره2:
انتخاب استاد راهنماي تحصيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي وي بلامانع است.
ماده32:
استاد راهنماي پزوهشي بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصيPh.Dيا تخصصي باليني و يا دكتريPh.Dپژوهشي با مرتبه استاد يا استاديار و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيلات تكميلي بوده و در اين مدت حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان نامهPh.Dرا مشاوره كرده باشد.
ماده 33:
اسناد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود، در موارد خاص با تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ، انتخاب استاد راهنماي پزوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور در ماده 32 از ميان اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو بلامانع است.
تبصره:
در موارد استثنايي به پيشنهاد گروه تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، انتخاب بيش از يك نفر (علاوه بر استاد راهنماي پژوهشي منتخب مطابق مفاد ماده 31)به عنوان استاد راهنماي پژوهشي بلامانع است.
ماده 34:
استاد راهنماي پژوهشي لازم است باتوجه به امكانات پژوهشي موجود،كارتحقيقاتي دانشجو را به نحوي هدايت كند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشكلات موجود بايد به موقع به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده گزارش شود.
ماده35:
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي مي تواند همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد،يكي از موارد به شرح زير است:
الف-دوپايان نامه دكتري تخصصي(Ph.D)
ب- يك پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) و سه پايان نامه كارشناسي ارشد.
ج- در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها يش از هريك از موارد بند الف و ب برعهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده وباتوجه به توانايي علمي عضو هيات علمي و رعايت عدالت مي اشد.
تبصره:
راهنمايي پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب ميشود.
ماده36:
به پيشنهاد استاد راهنماي پژوهشي وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، يك تا سه نفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحبنظران و محققان برجسته،به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.
تبصره:
استادان مشاور بايد داراي مدرك دكتري تخصصي (Ph.D)و يا تخصصي باليني ويا دكتري(Ph.D)پژوهشي با حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشند.براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دكتري تخصصي (Ph.D) الزامي است.
ماده 37:
استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي موظف هستند ساعاتي از هفته را براي راهنمايي دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع دهند.
تبصره:
ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پايان نامه دانشجو اختصاص مي دهد بايد حداقل 8 برابر تعداد واحد پايان نامه در هر نيمسال باشد.
ماده38:
تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنماي پژوهشي صورت گيرد، دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كند نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد.
ماده39:
استاد راهنماي پژوهشي موظف است در هر مرحله از تحقيق و حداقل هر 6 ماه يك نوبت گزارشي مكتوب از پيشرفت كار دانشجورا از وي درخواست كند، اين گزارش پس از تائيد استاد راهنماي پژوهشي از طريق گروه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تسليم مي شود وبا حضور دانشجوو استاد راهنماي پژوهشي در جلسه اي كه اعضاي ان توسط همين شورا تعيين مي گردد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده40:
موضوع پايان نامه وزمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم وپايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دكتري تخصصي (Ph.D)توسط دانشجو تعيين،وچارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص واز طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه شود.شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابلاغ نمايد.
تبصره:در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه، پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع مي باشد، عدم ثبت عنوان موضوع پايان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصيل دانشجو تلقي مي شود و دراين صورت دانشجو اخراج خواهد شد.
ماده41:
ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان نامه در مرحله پژوهشي،پس از اعلام قبولي دانشجو درامتحان جامع، صورت مي گيرد.
تبصره:
دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده، موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثت نام نمايد.در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي شود.
ماده42:
تعداد واحدهاي پايان نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي، مطابق برنامه آموزشي مربوط مصوب شوراي عالي رنامه ريزي حداقل 16 وحداكثر 30واحد است.در هر حال، مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي (Ph.D) نبايد از 42 واحد كمتر واز 50 واحد بيشتر باشد.
ماده43:
بعد از تكميل و تدوين نامه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعلام مي كند وپس از تائيد كتبي حداقل يكي از اعضاي هيات داوران، مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه، دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را گروه آموزشي مشخص و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تائيد مي نمايد، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در آيين نامه دوره دكتري تخصصي (Ph.D) از پايان نامه خود دفاع نمايد.
تصره1: زمان دفاع از پايان نامه بايستي حداقل يكسال از زمان ثبت نام و اخذ پايان نامه گذشته باشد.
تبصره 2:
تائيد استاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.
تبصره3:
كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از دفاع،توسط استاد راهنماي پژوهشي تائيد و به اطلاع شوراي تحصيلات تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود.
تصره4:
دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع، در حضور استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان ذي ربط، موضوع تحقيق خودرا تشريح نمايد.
تبصره5:
دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) هنگامي مجاز دفاع از پايان نامه تحقيقاتي خود مي باشد كه حداقل يك مقاله به زبان انگليسي از كار تحقيقاتي در رشته مربوطه، خود و مرتبط با موضوع پايان نامه را به عنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي- پژوهشي داخلي يا خارجي به چاپ رسانده ويا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشد.
ماده44:
هيات داوران متشكل از استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي و مشاور وچهار عضو هيات علمي دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره تحصيلات تكميلي كه با پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعيين ميشوند، مي باشد.
تبصره1:
حداقل يك نفر از اعضاي هيات داوران بايد داراي درجه دانشياري يا بالاتر باشد.
تبصره2:
دونفر از اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاه و موسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي يكي از اين دو نفر درصورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.
تبصره3:
يك نفر از اعضاي هيات داوران با حكم رسمي از معاون آموزشي دانشگاه به عنوان نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه شركت مي كند.
ماده45:
جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنماي پژوهشي و باحضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران رسميت مي يابد.دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و پايان نامه خودرا ارايه نموده واز آن دفاع نمايد.
ماده46:
هيات دوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور وبررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با تاكيد بررتبه به شرح زير سطح بندي مي نمايد.
رتبه نمره
عالي 20-19
بسيار خوب 99/18-18
خوب 99/17-5/16
قابل قبول 49/16-15
غير قابل قبول كمتر از 15
تبصره:
رتبه ونمره پايان نامه در كارنامه ثبت مي شود ولي در ميانگين كل محاسبه نمي گردد.
ماده47:
ملاك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هيات داوران است.
تبصره:
درصورتيكه پايان نامه از نظر هيات داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي تواند در مدتي كه ازحداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند، پايان نامه خودرا كامل وبارديگردرزماني كه هيات داوران تعيين مي كند از آن دفاع نمايد، دانشجوي كه در فرصت هاي تعيين شده نتواند از پايان نامه خود دفاع نمياد از تحصيل محروم شده ومدرك و سوابق تحصيلي دريافت نمي كند.

فصل نهم
ساير مقررات

ماده48:
انتقال، تغيير رشته و جابجايي در دوره دكتري تخصصي (Ph.D) ممنوع است.
ماده 49:
درصورتي كه ارائه برخي از درس ها، در يك رشته ودريك زمان معين، در دانشگاه مبدا،ممكن نباشد،دانشجو مي تواند، آن درس ها را با موافقت استاد راهنما وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، به صورت مهمان در دانشگاه ديگري كه مجري دوره است بگذراند،در اين حال كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است. تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي درسي مرحله آموزشي تجاوز نمايد.
ماده50:
دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)بايد به صورت تمام وقت ومنطبق با شرايط زير به تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي اين دوره برخوردار شود.
1-50- تحصيل در مقطع دكتري(Ph.D)تمام وقت مي باشد بنابر اين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.
2-50-حضور تمام وقت دانشجو،مطابق ضوابط ومقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربيان گروه هاي آموزشي ذيربط است.
3-50- مسئوليت نظارت وكنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است بديعي است دانشجو تابع قوانين ومقررات اداري حضور وغياب دانشگاه مي باشد.
4-50-كليه دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D) اعم از بورسيه مامور آموزشي وآزاد مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نيست.
5-50- دريافت كمك هزينه تحصيلي وساير مزاياي دانشجويي در پايان هر ماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت به انجام وظايف محوله از سوي گروه آموزشي ذيربط است.
6-50-گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو رادر اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گزارش نمايد.
7-50- در صورتي كه دانشجو از اجراي مفد بندهاي اين ماده تخلف ورزد،ازسوي گروه آموزشي، به عنوان متخلف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد.
ماده51:
پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D) كه بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 25 اين آئين نامه از فرصت اضافي براي ادامه تحصيل استفاده نمايند، مطابق نظر شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.وليكن اگر براساس راي كميسيون موارد خاص دانشگاه، طول دوره تحصيلي دانشجو اضافه بر سقف مجاز در تبصره 2 ماده 25 اين آئين نامه اضافه شود،پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجو در طول اين مدت ممنوع است واخذ شهريه از دانشجو يا عدم اخذ از شهريه از او، در طول اين مدت با توجه به نظر شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.
ماده 52:
دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) بانظر گروه آموزشي مربوط در هر نيمسال تحصيلي، جهت كسب مهارت تدريس، حداكثر سه واحد درسي رابايد تدريس نمايد.
ماده 53:
ضوابط برگزاري و انعقاد قرارداد دوره هاي مشترك دكتري (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت داروسازي ودندانپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي داخل با دانشگاه ها وموسسات علمي معتبر خارج مطابق آئين نامه مربوط مصوب هجدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 11/03/1381 مي باشد.
ماده 54:
آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) در 9 فصل و 54 ماده و54 تبصره، درسي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 39/08/1386 به تصويب رسيد، اين آيين نامه در همه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي وموسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور جهت دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1388-1387 و به بعد لازم الاجرا است. واز تاريخ ابلاغ آن، آيين نامه قبلي وتمام مقررات وبخشنامه ها ودستورالعمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد. شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 1388-1387 را باآيين نامه جديد تطبيق داده وبراساس آن اين دانشجويان را فارغ التحصيل نمايد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.