برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه( ترم دوم )-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه  14:30-12:30

دكتر ساعدی

دکتر محمودی

 

3

 

-

 

3

 

3230034

 

تغذیه پیشرفته 2

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه 10-8

 

دکتر شب بیدار

 

2

 

-

 

2

 

3230027

 

روش تحقیق در علوم تغذیه

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 10-8

 

دكتر فارسانی

 

2

 

1

 

1

 

3230044

 

تغذیه بالینی

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه 12-10

دکتر سیاسی

دکتر اسمعیل زاده

 

2

 

-

 

2

 

3230038

 

اپیدمیولوژی تغذیه

 

اختیاری

 

2-حیوان خانه

 

دوشنبه 12-10

 

دکتر پیشوا

 

2

 

2

 

-

 

3230043 

 

تغذیه تجربی 

 

اختیاری

 

2

 

دوشنبه 10-8

 

دکتر جلالی 

 

 

 -

 

 2

 

3230040

 

بیولوژی مولکولی

 

کمبود یا جبرانی-

 

هماهنگی با اموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکترایمانی

 

2

 

-

 

2

 

3230028

 

رژیم درمانی 2

اجباری

-

-

-

6

6

-

3230047

پایان نامه( ترم 4 و بالاتر)

برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم چهارم)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 اجباری

-

اعلام خواهد شد.

دكتر شکیبازاده

2

 -

 2

7160016 

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی

 اجباری

 4

 یکشنبه15-13

دکتر پورآرام

2

-

 2

7160021 

 امنیت غذایی و توسعه

اختیاری

-

 اعلام خواهد شد.

دکتر احمد خانی ها

 2

2

-

7160029 

استانداردهای ایمنی غذایی

 اختیاری

-

 اعلام خواهد شد.

دکتر اسکندری

 2

 -

 2

7160033 

مدیریت نظام غذا

اجباری

-

-

 -

-

 -

-

 7160036 

پایان نامه( دانشجویان ترم 5 و بالاتر)

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 94-93 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه (ترم دوم)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یک شنبه 11-8

دكتر محمدزاده

3

-

3

3230044

تغذیه پیشرفته 2

اجباری

2

یک شنبه 13-11

دكتر حسینی

2

1

1

3230045

تغذیه بالینی

اجباری 2 دو شنبه 10-8 دکتر سیاسی 2 - 2 3230038

پیدمیولوژی تغذیه

اجباری 2 دو شنبه 12-10 دگتر کوهدانی 2 - 2 3230027

روش تحقیق در علوم تغذیه

اختیاری 2 دو شنبه 16-14 دکتر میرزایی 2 - 2 3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

اختیاری 2 سه شنبه 12-10 دکتر جلالی 2 - 2 3230040 بیولوژی مولکولی
کمبود یا جبرانی 2 سه شنبه 10-8 دکتر پیشوا 2 - 2 3230028  رژیم درمانی 2

 

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم چهارم و بالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

-

 

7040029

 

پایان نامه( ترم 4 و بالاتر)

 

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي
مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه ( ترم سوم  و بالاتر ) 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 15-13

 

دكتر شب بیدار

 

1

 

-

 

1

 

3230017

 

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 10-8

 

دكتر جعفریان

دکتر جلالی

 

2

 

-

 

2

 

3230016

 

سمینار

 

اجباری

 

-

 

-

 

دكتر میرزایی

 

1

 

-

 

1

 

3230018

 

کارآموزی

 

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

-

 

3988122

 

پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.