برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 رشته علوم تغذیه ترم اول

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم اول)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یک شنبه  11-8

دكتر پیشوا

3

-

3

3230042

تغذیه پیشرفته 1

اجباری

1

یکشنبه 13-11

دكتر ساعدی

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

یکشنبه 17-15

دكتر اعظم

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری 2 سه شنبه 12-10 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

2

دو شنبه 16-14

دکتر ایمانی

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

دو شنبه 13-11

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 مرکز کامپیوتر

سه شنبه 9-8

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

کمبود یا جبرانی 

 

 هماهنگی با استاد

دکتر نوروزی

3

-

3

3230035

رژیم درمانی 1
 کمبود یا جبرانی     هماهنگی با استاد دکتر جعفریان 2 - 2 3230032 اصول تنظیم برنامه های غذایی
 کمبود یا جبرانی     هماهنگی با استاد دکتر جوانبخت 3 - 3 3230025 تغذیه اساسی 2

/phdبرنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 رشته سیاستهای غذا و تغذیه

برنامه دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم اول)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

اجباری

4

دوشنبه 12- 10

دكتر میرزایی

2

-

2

7160017 

زیست نشانگرها و نمایه های تغذیه ای در سلامت و بیماری

ترم دوم

اجباری

   

اعلا خواهد شد

3

1

2

7160018 

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه ترم دوم

کمبود یا جبرانی

 

اعلا خواهد شد

3

-

3

7160013 

اقتصاد کلان

ترم دوم

کمبود یا جبرانی     اعلا خواهد شد 2 - 2 7160012 

جامعه شناسی غذا و تغذیه

ترم دوم

کمبود یا جبرانی

سه شنبه 10-8

دکتر درستی

1

 

ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه

ترم دوم

اجباری -

-

-

0

0

0  

آزمون جامع

ترم پنجم

برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی95-94 -تغذیه در بحران-ترم 1

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 95-94 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه (  ترم اول )

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

5

یکشنبه  12-10

دكتر میرزایی

2

-

2

7040014

تغذيه نظامی

اجباری

5

یکشنبه   10-8

دکتر حسین زاده

2

-

2

7040015

تغذيه درمانی مجروحین و مصدومین

اجباری

5

یکشنبه 15-13

دكتر شب بیدار

2

-

2

7040018

غذا و تغذیه در شرایط بحران و عادی

اجباری   اعلام خواهد شد دکتر اردلان
2 - 2 7040019

مدیریت بحران

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

دوشنبه 10-9

دکتر درستی

1

0.5

0.5

7040005

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با استاد

دکتر یگانی نژاد

2

-

2

7040009

آمار حیاتی

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با استاد

دکتر ستوده

2

-

2

7040006

روش تحقیق در علوم بهداشتی

برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 -علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه-روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 1

 سه شنبه 9-8

دكتر دکتر اعتماد معین الدین

1

-

1

7040016

جغرافیای تغذیه 

ترم دوم

اجباری 

1

سه شنبه 12-10

 دکتر میرزایی

2

 -

2

7040017

مدیریت پشتیبانی تغذیه در بحران و شرایط نظامی

ترم دوم

اجباری

دوشنبه 12-10

دكترمحمدی فارسانی

2

-

2

7040013

مدیریت تغذیه در بحران و شرای اضطراری

ترم دوم

اجباری

چهارشنبه 13-10

دكترسلطان دلال 

3

1

2

7040028

میکروب شناسی مواد غذایی

ترم دوم

اجباری 1 چهارشنبه 10-8 دكترمحمدی فارسانی 1 - 1 7040024

بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بحران و شرایط نظامی

ترم دوم

اجباری

1

سه شنبه 16-14

دکتر محمدی فارسانی

2

-

2

7040007

تغذیه نظامی

ترم دوم

اجباری

1

چهارشنبه 15-13

دکتر ایمانی

2

-

2

7040005

تغذیه درمانی مجروحین و مصدومین ترم دوم

اختیاری

1

یکشنبه 13-11

دکترمحمدزاده

2

-

2

7040029

تغذیه پیشرفته ترم دوم

 اختیاری

1

دوشنبه 10-8

دکتر اسمعیل زاده

دکتر سیاسی

2

-

2

7040025

اپیدمیولوژی سوء تغذیه ترم دوم
اجباری

-

 

-

 

-

 

6 - - 7040029 پایان نامه ترم چهارم و بالاتر

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 رشته علوم تغذیه-ترم2

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 94-93 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه (ترم دوم)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یک شنبه 11-8

دكتر محمدزاده

3

-

3

3230044

تغذیه پیشرفته 2

اجباری

2

یک شنبه 13-11

دكتر حسینی

2

1

1

3230045

تغذیه بالینی

اجباری 2 دو شنبه 10-8 دکتر سیاسی 2 - 2 3230038

پیدمیولوژی تغذیه

اجباری 2 دو شنبه 12-10 دگتر کوهدانی 2 - 2 3230027

روش تحقیق در علوم تغذیه

اختیاری 2 دو شنبه 16-14 دکتر میرزایی 2 - 2 3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

اختیاری 2 سه شنبه 12-10 دکتر جلالی 2 - 2 3230040 بیولوژی مولکولی
کمبود یا جبرانی 2 سه شنبه 10-8 دکتر پیشوا 2 - 2 3230028  رژیم درمانی 2

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.