برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

شنبه  11-8

دكتر پیشوا

3

-

3

3230042

تغذیه پیشرفته 1

اجباری

2

یکشنبه 15-13

دكتر محمدزاده

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

دوشنبه 17-14

دكتر یکانی نژاد

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری 2 شنبه 16-14 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

2

یکشنبه 10-8

دکتر حسین زاده

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

یکشنبه 12-10

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 مرکز کامپیوتر

دوشنبه 10-8

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

کمبود یا جبرانی 

هماهنگی با آموزش 

 هماهنگی با استاد

دکتر حسینی

3

-

3

3230035

رژیم درمانی 1
 کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش    هماهنگی با استاد دکتر جعفریان 2 - 2 3230032

اصول تنظیم برنامه های غذایی

 کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش    هماهنگی با استاد دکتر جوانبخت 3 - 3 3230025

تغذیه اساسی 2

برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

-

 

-

 

دكتر تکیان

 

2

 

-

 

2

 

7160020 

 

فرایندهای سیاستگذاری غذا و تغذیه

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

 هماهنگی با استاد

 

دکتر اسمعیل زاده

 

2

 

-

 

2

 

7160009 

 

اپیدمیولوژیپیشرفته تغذیه

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

 هماهنگی با استاد

 

دکتر یکانی نژاد

 

2

 

-

 

2

 

7160007 

 

آمار حیاتی پیشرفته

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش 

 

هماهنگی با استاد 

 

دکتر امامقلی پور

 

3

 

-

 

3

 

7160012 

 

اقتصاد خرد

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکتر درستی 

 

1

 

0/5

 

0/5

 

716001 

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکتر درستی 

 

0

 

0

 

0

 

7160015 

 

ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه

 

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 94-93 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه (ترم دوم)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یک شنبه 11-8

دكتر محمدزاده

3

-

3

3230044

تغذیه پیشرفته 2

اجباری

2

یک شنبه 13-11

دكتر حسینی

2

1

1

3230045

تغذیه بالینی

اجباری 2 دو شنبه 10-8 دکتر سیاسی 2 - 2 3230038

پیدمیولوژی تغذیه

اجباری 2 دو شنبه 12-10 دگتر کوهدانی 2 - 2 3230027

روش تحقیق در علوم تغذیه

اختیاری 2 دو شنبه 16-14 دکتر میرزایی 2 - 2 3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

اختیاری 2 سه شنبه 12-10 دکتر جلالی 2 - 2 3230040 بیولوژی مولکولی
کمبود یا جبرانی 2 سه شنبه 10-8 دکتر پیشوا 2 - 2 3230028  رژیم درمانی 2

 

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم سوم و بالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

2

 

چهار شنبه11-8

 

دکتر ایمانی

 

3

 

1

 

2

 

7040012

 

فناور و فرمولاسیون جیره های خاص

 

 

اجباری 

 

4

 

سه شنبه 15-13

 

 دکتر ایمانی

 

2

 

 -

 

2

 

7040013

 

کنترل کیفیت مواد غذایی

 

 

اجباری

 

2

 

چهارشنبه 13-11

 

دكترمحمدی فارسانی

 

2

 

-

 

2

 

7040048

 

غذا و تغذیه در شرایط بحران و عادی

 

 

اجباری

 

 

چهارشنبه 16-14

دکتر اردلان 

دکتر استاد تقی زاده

 

2

 

-

 

2

 

7040019

 

مدیریت بحران

 

 

اختیاری

 

4

 

سه شنبه 12-10

 

دكترمحمدی فارسانی

 

2

 

-

 

2

 

7040028

 

فیزیولوژی فعالیت جسمانی

 

 

اجباری

 

4

 

سه شنبه 10-8

 

دکتر محمدزاده

 

2

 

-

 

2

 

7040024

 

تغذیه پیشرفته

 

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي
مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه ( ترم سوم  و بالاتر ) 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 15-13

 

دكتر شب بیدار

 

1

 

-

 

1

 

3230017

 

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 10-8

 

دكتر جعفریان

دکتر جلالی

 

2

 

-

 

2

 

3230016

 

سمینار

 

اجباری

 

-

 

-

 

دكتر میرزایی

 

1

 

-

 

1

 

3230018

 

کارآموزی

 

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

-

 

3988122

 

پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.