دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی در تغذیه  ورودی 981  (ترم اول) روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
98/10/21 شنبه تغذیه پیشرفته زیر همکف 9:00
98/10/22 یکشنبه - - -
98/10/23 دوشنبه کاربرد رایانه در بررسی های بهداشتی 4 9:00
98/10/24 سه شنبه - -  
98/10/25 چهارشنبه روش های آمار زیستی 1  زیر همکف 9:00
98/10/26 پنج شنبه -  -  -
98/10/27 جمعه - -  
98/10/28 شنبه زبان اختصاصی پیشرفته زیر همکف 9:00
98/10/29 یکشنبه -

-

-

98/10/30 دوشنبه -

-

-
98/11/01 سه شنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی زیر همکف 9:00 
98/11/02 چهارشنبه اپیدمیولوژی تغذیه 4 11:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.