دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه   (ترم سوم و بالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
98/10/21 شنبه جامعه شناسي غذا و تغذيه دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت
98/10/22 یکشنبه - - -
98/10/23 دوشنبه عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت
98/10/24 سه شنبه - - -
98/10/25 چهارشنبه ارتباطات و حمايت 5 11:00
98/10/26 پنجشنبه -  -  -
98/10/27 جمعه - - -
98/10/28 شنبه انتخابهای غذایی و رفتارهای تغذیه ای: یک رویکرد مبتنی بر روانشناسی اجتماعی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت
98/10/29 یکشنبه - - -
98/10/30 دوشنبه

معرفی و تفهیم سیاست های مبتنی بر علم به مخاطبان

4 11:00
98/11/01 سه شنبه -

97/11/02 چهارشنبه

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای

5 11:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.