دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان دکتری تخصصی علوم تغذیه  ورودی 981 (ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
98/10/21 شنبه تغذیه و بیماری ها 1 6 09:00
98/10/22 یکشنبه      
98/10/23 دوشنبه فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 2 9:00
98/10/24 سه شنبه - - -
98/10/25 چهارشنبه تغذیه بالینی پیشرفته 4 11:00
98/10/26 پنجشنبه -  -  -
98/10/27 جمعه - - -
98/10/28 شنبه روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه 5 11:00
98/10/29 یکشنبه - - -
98/10/30 دوشنبه

روش های آماری پیشرفته

2 11:00 
98/11/01 سه شنبه -

 

 
98/11/02 چهارشنبه نظیم متابولیسم 2 11:00

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.