برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته تغذیه در بحران

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 96- 95 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه- روزانه و شهریه پردازی-ورودی 951  (ترم دوم)

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/03/20 شنبه میکروب شناسی مواد غذایی 4  11:00
96/03/21 یکشنبه تغذیه نظامی 4  11:00
96/03/22 دوشنبه تغذیه در بحران و شرایط اضطراری  4 11:00
96/03/23 سه شنبه اپیدمیولوژی سوتغذیه 4 11:00
96/03/24 چهارشنبه جغرافیای تغذیه 4 11:00
96/03/25 پنج شنبه -  -  -
96/03/26 جمعه - -  -  
96/03/27 شنبه پشتیبانی تغذیه در بحران و شرایط نظامی 4 11:00 
96/03/28 یکشنبه تغذیه پیشرفته 4  11:00
96/03/29 دوشنبه بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بحران و شرایط نظامی 4 11:00 
96/03/30 سه شنبه - - -
96/03/31 چهارشنبه تغذیه درمانی مجروحین و مصدومین 4

11:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.