برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی درتغذیه-روزانه و شهریه پرداز- ورودی 961 (ترم اول) 

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/10/23 شنبه تغذیه پیشرفته  2 9:00
96/10/24 یکشنبه - - -
96/10/25 دوشنبه اپیدمیولوژی تغذیه 1 11:00
96/10/26 سه شنبه - - -
96/10/27 چهارشنبه کاربرد رایانه در بررسی های بهداشتی  2 9:00
96/10/28 پنج شنبه -  -  -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه روش های آمار زیستی 1 2 9:00
96/11/01 یکشنبه

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

2

2

9:00

9:00

96/11/02 دوشنبه

زبان اختصاصی پیشرفته

اپیدمیولوژی بیماریها

2

2

9:00

9:00

96/11/03 سه شنبه - - -
96/11/04 چهارشنبه تغذیه اساسی 2

4

11:00

 

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی در تغذیه  (ترم سوم و بالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

 

تاریخ روز نام درس شماره کلاس ساعت
96/10/23 شنبه برنامه های تغذیه در سطح جامعه 6 11:00
96/10/24 یکشنبه - - -
96/10/25 دوشنبه - - -
96/10/26 سه شنبه - - -
96/10/27 چهارشنبه - - -
96/10/28 پنج شنبه - - -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه - - -
96/11/01 یکشنبه - - -
96/11/02 دوشنبه - - -
96/11/03 سه شنبه - - -
96/11/04 چهارشنبه - - -

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.