برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی درتغذیه-روزانه و شهریه پرداز- ورودی 961 (ترم دوم) 

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/03/27 یکشنبه تغذیه جامعه 4 9:00
96/03/28 دوشنبه - - -
96/03/29 سه شنبه بررسی و ارزیابی وضع تغذیه جامعه 4 9:00
96/03/30 چهارشنبه ایمنی غذا 4 9:00
96/03/31 پنج شنبه - - -
96/04/01 جمعه -  -  -
96/04/02 شنبه روش تحقیق در علوم بهداشتی 4 9:00
96/04/03 یکشنبه - - -
96/04/04 دوشنبه

آموزش و مشاوره تغذیه

2

9:00

96/04/05 سهشنبه -

-

 
96/04/06 چهارشنبه مباحث جاری تغذیه 4 9:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.