برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 96- 95 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی درتغذیه-روزانه و شهریه پرداز- ورودی 951 (ترم دوم) 

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/03/20 شنبه میکروب شناسی مواد غذایی 4 11:00
96/03/21 یکشنبه تغذیه نظامی 4 11:00
96/03/22 دوشنبه مدیریت تغذیه در بحران و شرایط اضطراری 4 11:00
96/03/23 سه شنبه اپیدمیولوژی سوء تغذیه 4 11:00
96/03/24 چهارشنبه جغرافیای تغذیه  4 11:00
96/03/25 پنج شنبه -  -  -
96/03/26 جمعه - - -
96/03/27 شنبه مدیریت پشتیبانی تغذیه در بحران و شرایط نظامی 4 11:00
96/03/28 یکشنبه تغذیه پیشرفته 4 11:00
96/03/29 دوشنبه بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بحران و شرایط نظامی 4 11:00
96/03/30 سه شنبه - - -
96/03/31 چهارشنبه تغذیه درمانی مجروحین و مصدومین

4

11:00

 

 

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.