برنامه امتحانی نیمسال دوم Ph.D. رشته سیاستهای غذا و تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

( سیاست های غذا و تغذیه  ورودی 932  (ترم سومPh.D برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 95- 94 دانشجويان  

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
95/03/22 شنبه عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی 4 9:00
95/03/23 یکشنبه -  -  -
95/03/24 دوشنبه امنیت غذایی و توسعه 4 9:00
95/03/25 سه شنبه - - -
95/03/26 چهارشنبه معرفی و تفهیم سیاست های مبتنی بر علم به مخاطبین 4 9:00
95/03/27 پنج شنبه -  -  -
95/03/28 جمعه - - -
95/03/29 شنبه اقتصاد خانوار 4 9:00
95/03/30 یکشنبه - - -
95/03/31 دوشنبه

استانداردهای ایمنی غذایی

4 9:00 
95/04/01 سه شنبه -
- -
95/04/02 چهارشنبه - - -

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.