آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 1389/05/18

فصل اول
كليات

تعريف
ماده 1:
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته،يكي از دوره هاي آموزشي در سطح آموزش عالي و بالاتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به دريافت مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي مي انجامد.
تبصره 1:
در اين آيين نامه،به منظور اختصار،دانشكده ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي(ph.D)فعاليت دارند،دانشگاه گفته مي شود.
تبصره 2:
در دانشگاه هايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي(ph.D)مي باشند،شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 24 مورخ 11/04/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل خواهد شد.
هدف
ماده 2:
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد،گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ،مهارت لازم را براي آموزش،پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند.

فصل دوم
شرايط ورود

ماده 3:
شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است از:
1-3:داشتن شرايط ورود به آموزش عالي
2-3:داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم،تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
3-3:برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي.
4-3:موفقيت در آزمون ورودي دوره.
5-3:عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاه هاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي
تبصره 1:
تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند بر عهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تاييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.
تبصره 2:
شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تابع آيين نامه هاي مربوط مي باشد.
تبصره 3:
دارندگان مدرك معادل،گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتر از 12 در مقطع كارشناسي،مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي نمي باشند.

فصل سوم
نظام آموزشي

ماده 4:
آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس،به همان درس محدود است.
هر واحد درسي،مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت،عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت،كارگاهي و كارآموزي 51ساعت،كارورزي 68 ساعت،در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني،طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
ماده 5:
هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است.مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته ،با رعايت مفاد ماده 4 اين آيين نامه است.
تبصره 1:
طول مدت امتحانات پايان نيمسال پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.
تبصره 2:
در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع حوادث طبيعي،عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته و مواردي از اين قبيل،به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 4 اين آيين نامه كمتر نشود.
ماده 6:
تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره:
كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه و فاقد هيات مميزه و سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت،مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري(noncore)در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند.
-سقف ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري(noncore)در دانشگاه هاي داراي هيات مميزه 20%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه،10%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد.
ماده 7:
تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته،با احتساب واحد پايان نامه،برحسب رشته،حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.
تبصره 1:
چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گذراندن درس هاي كمبود يا جبراني،براي دانشجو،ضروري تشخيص داده شود،وي مكلف است،آن درسها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و مطابق اين آيين نامه بگذراند.
تبصره 2:
حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 24 واحد است.
تبصره 3:
در انتخاب درس ها،اولويت با درس هاي كمبود يا جبراني است،ترتيب ارائه دروس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي،با نظر گروه آموزشي مربوط،بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه ذيربط است.
تبصره 4:
به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني،يك نيمسال تحصيلي،به طول مدت تحصيل دانشجو،افزوده مي شود.
ماده 8:
تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد،براي همه رشته ها مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بين 10-4 واحد درسي است.
ماده 9:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 8تا 14 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند،مگر آنكه كمتر از 8واحد درسي باقي داشته باشد.در موارد استثنايي،با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 16 واحد افزايش يابد.
تبصره 1:
در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
تبصره 2:
در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در آن دوره مي باشد.

فصل چهارم
حضور و غياب

ماده 10:
حضر دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از علمي و آزمايشگاهي از و كارگاهي،كارآموزي و كاروزي از مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند،در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1:
غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 10 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارايه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه شناخته شود.
تبصره 2:
در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس،بيش از ميزان تعيين شده در ماده 10باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،و نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 11:
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه است.

فصل پنجم
ارزشيابي

ماده 12 :
حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و براي دروس كمبود يا جبراني 12 از 20است.چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد.
تبصره 1 :
اگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختياري مردود شود،در صورت تاييد گروه آموزشي مي تواند از جدول دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي درس ديگري را انتخاب كند.در اين صورت نمرات كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 2 :
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام مي شود . در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيل بعد ، توسط استاد مربوط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت مي شود .در غير اين صورت با اعلام دانشكده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد.بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده 13 :
ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي،در محدوده حد نصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد.
تبصره :
نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود .
ماده 14 :
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد ، در غير اين صورت فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .
تبصره 1 :
اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 14 باشد،آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود.
تبصره 2 :
نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب (8واحد) باشد در صورت كسب ميانگين كمتر از 14 جزو نيمسال هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.
تبصره 3:
نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو،جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

فصل ششم
طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 14:
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامه را بر ساس مقررات مربوط به اتمام برساند، حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال است. چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميلي و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره:
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند ، در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد.
ماده 15:
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد،عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي براي يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد،در موارد استثنايي كه دانشجوترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايد دلايل آن را حداكثر يكماه قبل از پاان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارايه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، ان نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.
ماده 16:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره1:
اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست . در موارد استثنايي ، با پيشنهاد دانشكده ، تصميم گيري برعهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد.
تبصره 2:
مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره 3:
تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با در خواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد. موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد. عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است.
تبصره4:
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحاناات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره 5:
دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي ، در صورت بارداري مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان ، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
تبصره6:
دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
ماده 17:
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصلي داشته باشد بايد در خواست انصراف خود را كتبا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد، اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تحصلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . و آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
تبصره:
دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.
ماده 18:
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند ، مي توانند مجددا در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت نمايند( دانشجوي محروم از تحصيل نميتواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت قبولي در آزمون ، واحدهاي درسي قبلي آنها ، در مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود. ارزيابي دروس و تطبيق واحد ها توسطگروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر 10-8 واحد پذيرفته شده يك نيمسال از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي شود.
پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:
1- واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.
2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد.
3- برنامه هاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي كي از دو وزارتخانه ذكر شده دربند 1 باشد.
4- محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط ، بايد حداقل 80% اشتراك محتواي داشته و نمره هريك از آن درسها از 14 كمتر نباشد.

فصل هفتم
پايان نامه

ماده 19:
تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظراستاد راهنما،به تحقيق و تتبع بپردازد.
ماده 20:
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول وقبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را بانظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي داشنكده برساند.
ماده21:
استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو وموافقت استاد وتاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، از اعضاي هيات علمي دانشگا ه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.
تبصره1:
در موارد خاص در صورت ضرورت، به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري، خارج از دانشگاه بلامانع است.
تبصره2:
در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد ويا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيست مي توان به صورت استثناء استاد راهنما را باتاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه از بين مريبان دانشگاه كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند ، انتخاب كرد.
ماده22:
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري مي تواند به طور همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد يكي از موارد زير است:
الف- دو پايان نامه دكتري تخصصي (ph.d)
ب- يك پايان نامه دكتري تخصصي (ph.d) و سه پايان نامه كارشناسي ارشد.
ج-در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هريك از موارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و باتوجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه ها مي باشد.
تبصره1:
هدايت پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب ميشود.
تبصره2:
مريبان با تجربه وبا سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 21 باشند مي توانند حداكثر هدايت 2 پايان نامه كارشناسي ارشد رابه طور همزمان برعهده بگيرد.
ماده23:
به پيشنهاد استاد راهنما وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يك يا دونفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحب نظران و محققان برجسته،مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد مشاور تعيين شوند.
ماده 24:
ارزشيابي نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران،متشكل از استاد راهنما،استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده صورت مي گيرد.
تبصره: دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اعلام شده باشد.
ماده 25:
هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور وبرسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه،نمره آنرا با تاكيد بر درجه شرح زير سطح بندي مي نمايد.
درجه نمره
عالي 20-5/18
بسيار خوب 49/18-17
خوب 99/16-5/15
قابل قبول 49/15-14
غير قابل قبول كمتراز 14
تبصره1:
نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
تبصره2:
كسب درجه عالي به شرطي مي بلاشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد.
ماده26:
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد،در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي شود ودر ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد.
ماده27:
در صورتي كه پايان نامه،از نظر هيات داوران،غير قابل قبول تشخيص داده شود،دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند،پايان نامه خود را كامل وبار ديگر در زماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد.دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

فصل هشتم
ساير مقررات

ماده28:
انتقال و تغيير رشته وجابجايي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.
ماده 29:
در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و دريك زمان معين،در دانشگاه مبداء،ممكن نباشد،دانشجو مي تواند،آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه،در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان دريك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد.
ماده 30:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و منطبق باشرايط زير به تحصيل بپردازد:
1-30- تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد بنابر اين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.
2-30- حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مريبان گروه هاي آموزشي ذيربط است.
3-30- مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است.بديهي است دانشجو تابع قوانين ومقررات اداري حضور وغياب دانشگاه مي باشد.
4-30- كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ميتوانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد.
5-30- گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گزارش نمايد.
6-30- در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد، از سوي گروه آموزشي، به عنوان مختلف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد.

فصل نهم
فراغت از تحصيل

ماده31:
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد، در غير اين صورت از دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم مي شود.
تبصره:
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايان نامه، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد،در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد،مي تواند تا 14 واحد از دروس اختصاصي اجباري را كه در آنها نمره كمتر ازا 14 گرفته است را فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل فارغ التحصيل شود. دانشجوئي كه به هر دليل نتواند ازاين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده از اين فرصت، ميانگين كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد.
ماده 32:
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 9 فصل و 32 ماده و37 تبصره در چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 18/05/1389 به تصويب رسيد اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 90-1389 در همه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور لازم الاجرا است. و از تاريخ ابلاغ آن، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور عمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد. شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي سال هاي قبل از تحصيلي 90-1389 را با آيين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن فارغ التحصيل نمايد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.