1- دانشجويان دوره دكتري تخصصي مي توانند منحصراً 9 نيمسال از كمك هزينه تحصيلي بهره مند گردند.
2- چنانچه بر اساس تعداد واحدهاي تكميلي گذرانده شده (8 واحد به بالا) به سنوات تحصيلي دانشجواضافه شود، مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي نگرديده ،مگر اينكه با احتساب واحدهاي تكميلي بتواند تا پايان ترم 9 فارغ التحصيل شود.
3- از ترم 10كمك هزينه تحصيلي قطع و چنانچه دانشجو نياز به فرصت تحصيلي اضافي داشته باشد ،بايد همراه با درخواست فرصت، تعهدي مبني بر عدم دريافت كمك هزينه ارائه نمايد.
4- از ترم 13 دانشجو علاوه بر تعهد عدم دريافت كمك هزينه ، ملزم به ارائه تعهد مبني بر پرداخت شهريه به مبلغ 25/000/000 ريال در هر نيمسال مي باشد.
5- چنانچه دانشجو در طول دوره قانوني از مرخصي تحصيلي، استعلاجي، زايمان استفاده نمايد پرداخت كمك هزينه تحصيلي قطع گرديده مع ذلك معادل مدت زمان مرخصي، پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ترم هاي آتي (پس از ترم 9) موكول مي گردد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.