1- برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته سیاستهای غذا و تغذیه (لینک دانلود)

2- برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه (لینک دانلود)

3- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم بهداشتی در تغذیه (لینک دانلود)

4- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه (لینک دانلود)

5- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم تغذیه (لینک دانلود)

6-برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشدناپیوسته رشته تغذیه بالینی( لینک دانلود)

7.برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه ورودی 98 به بعد( لینک دانلود)

8.برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه ورودی 98 به بعد ( لینک دانلود)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.