1- برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته سیاستهای غذا و تغذیه (لینک دانلود)

2- برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه (لینک دانلود)

3- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم بهداشتی در تغذیه (لینک دانلود)

4- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه (لینک دانلود)

5- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم تغذیه (لینک دانلود)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.