برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: تغذیه بالینی  (ترم سوم و بالاتر)  - روزانه و شهریه پرداز 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

دکتر فارسانی

دکتر ایمانی

9

9

-

2020013

کارورزی تغذیه بالینی

اجباری 

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

استاد راهنمای پژوهشی

1

-

1

2020014

سمینار

 اجباری

-

 -

-

 4

 -

 4

2020016

پایان نامه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.