برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصيلي: تغذيه بالینی (ترم اول)- روزانه و شهریه پرداز

 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یکشنبه 12-10

دکتر یکانی نژاد

1/5

1/5

2020001

آمار حیاتی پیشرفته

 اجباری

5

دوشنبه 10-8

دکتر البرزی

 4

 4

 -

 2020016

پاتو فیزیولوژی بیماری های دستگاه گوارش 

اجباری

2

سه شنبه 12-10

دکتر فاضل

1

-

1

2020006

پاتوفیزیولوژی بیماریهای کلیه

اجباری

-

اعلام خواهد شد

گروه فارماکولوژی

2

-

2

2020007

فارماکولوژی

اجباری

5

دوشنبه 13-10

دکتر فارسانی    دکتر ایمانی

3

1

2

2020010

تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 1

کمبود یا جبرانی

5

سه شنبه 10-8

دکتر جعفریان

2

-

2

2020008

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

سه شنبه 13-12

دکتردرستی مطلق

1

0/5

0/5

2020018

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.