برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی95-94 -تغذیه در بحران-ترم 1

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 95-94 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه (  ترم اول )

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

5

یکشنبه  12-10

دكتر میرزایی

2

-

2

7040014

تغذيه نظامی

اجباری

5

یکشنبه   10-8

دکتر حسین زاده

2

-

2

7040015

تغذيه درمانی مجروحین و مصدومین

اجباری

5

یکشنبه 15-13

دكتر شب بیدار

2

-

2

7040018

غذا و تغذیه در شرایط بحران و عادی

اجباری   اعلام خواهد شد دکتر اردلان
2 - 2 7040019

مدیریت بحران

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

دوشنبه 10-9

دکتر درستی

1

0.5

0.5

7040005

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با استاد

دکتر یگانی نژاد

2

-

2

7040009

آمار حیاتی

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با استاد

دکتر ستوده

2

-

2

7040006

روش تحقیق در علوم بهداشتی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.