برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 -علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه-روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 1

 سه شنبه 9-8

دكتر دکتر اعتماد معین الدین

1

-

1

7040016

جغرافیای تغذیه 

ترم دوم

اجباری 

1

سه شنبه 12-10

 دکتر میرزایی

2

 -

2

7040017

مدیریت پشتیبانی تغذیه در بحران و شرایط نظامی

ترم دوم

اجباری

دوشنبه 12-10

دكترمحمدی فارسانی

2

-

2

7040013

مدیریت تغذیه در بحران و شرای اضطراری

ترم دوم

اجباری

چهارشنبه 13-10

دكترسلطان دلال 

3

1

2

7040028

میکروب شناسی مواد غذایی

ترم دوم

اجباری 1 چهارشنبه 10-8 دكترمحمدی فارسانی 1 - 1 7040024

بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بحران و شرایط نظامی

ترم دوم

اجباری

1

سه شنبه 16-14

دکتر محمدی فارسانی

2

-

2

7040007

تغذیه نظامی

ترم دوم

اجباری

1

چهارشنبه 15-13

دکتر ایمانی

2

-

2

7040005

تغذیه درمانی مجروحین و مصدومین ترم دوم

اختیاری

1

یکشنبه 13-11

دکترمحمدزاده

2

-

2

7040029

تغذیه پیشرفته ترم دوم

 اختیاری

1

دوشنبه 10-8

دکتر اسمعیل زاده

دکتر سیاسی

2

-

2

7040025

اپیدمیولوژی سوء تغذیه ترم دوم
اجباری

-

 

-

 

-

 

6 - - 7040029 پایان نامه ترم چهارم و بالاتر

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.