برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه( ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

4

یکشنبه 11-8

 دكتر پیشوا

3

-

 3

3230010

 تغذیه پیشرفته 

اجباری

4

سهشنبه 15-13

دکترشب بیدار

2

 -

 2

 3230012

 اپیدمیولوژی تغذیه

اجباری

1

دوشنبه 12-10

دکتر رحیمی فروش

3

 -

 3

3230009

 روش های آمار زیستی 1

 اختیاری

2

دوشنبه 16-14

دکتر اسمعیل زاده

 2

-

 2

3988963

زبان اختصاصی پیشرفته 

اختیاری

 مرکز کامپیوتر

سه شنبه 10-8

دکتر درستی مطلق

 2

2

-

3988000

کاربرد رایانه در بررسی های بهداشتی 

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

سه شنبه 11-10

 دکتر درستی مطلق

1

0/5 

 0/5

3230008

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کمبود یا جبرانی-

هماهنگی با اموزش

هماهنگی با استاد

دکترمیرزایی

1

-

1

3230006

 خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

کمبود یا جبرانی-

هماهنگی با اموزش

هماهنگی با استاد

دکتر جوانبخت

3

-

3

3230002

تغذیه اساسی 2

کمبود یا جبرانی-

هماهنگی با اموزش

هماهنگی با استاد

دکتر میرزایی

2

-

2

3230011

اپیدمیولوژی بیماریها

کمبود یا جبرانی-

هماهنگی با اموزش

هماهنگی با استاد

دکتر ساعدی

3

-

3

3230005

فیزیولوژی تغذیه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.