برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 رشته علوم بهداشتی در تغذیه-مازاد

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه (  ترم اول  )- مازاد

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

سه شنبه  16-13

دكتر محمدزاده

3

-

3

3230010

تغذيه پيشرفته

اجباری

چهارشنبه   10-8

دكتر سیاسی

2

-

2

3230012

اپیدمیولوژی تغذیه

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

دوشنبه 17-14

دكتر یکانی نژاد

3

-

3

3230009

روش های آمار زیستی 1

اختیاری

1

دو شنبه 12-10

دکتر جزایری

2

-

2

3988963

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری مرکز کامپیوتر سه شنبه 12-10 دکتر درستی 2 2 - 3988000

كاربرد رايانه در بررسيهاي بهداشتي

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

دوشنبه 13-12

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230008

سيستم هاي اطلاع رسانی پزشکی

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش 

هماهنگی با استاد

دکتر ستوده

1

-

1

3230006

خدمات تغذيه ای درنظام مراقبتهای بهداشتی

کمبود یا جبرانی

 هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

دکتر جوانبخت

3

-

3

3230002

تغذیه اساسی 2
کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش  هماهنگی با استاد دکتر میرزایی
2 - 2 3230011 اپیدمیولوژی بیماریها
کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش  هماهنگی با استاد دکتر محمدزاده
3 - 3 3230005 فیزیولوژی تغذیه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.