برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 رشته علوم بهداشتی در تغذیه - روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه - روزانه و شهریه پرداز

 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

اجباری

4

یکشنبه  10-8

دكتر درستی

2

-

2

3978395

تغذيه جامعه

ترم دوم

اجباری

سالن طبقه 6

سه شنبه  11-8

دكتر آزادبخت

3

2

1

3230013

بررسی و ارزیابی وضع تغذیهجامعه

ترم دوم

اجباری

4

یکشنبه 12-10

دكتر جعفریان

2

-

2

3230022

آموزش و مشاوره تغذیه

ترم دوم

اجباری

4

شنبه 16-14

دکتر جزایری

1

-

1

3230014

ایمنی غذا

ترم دوم

اجباری

زیر همکف

4

دو شنبه 12-10

سه شنبه 13-11

دکتر شب بیدار( روزانه)

دکتر اسمعیل زاده( مازاد)

2 - 2 3230015

روش تحقیق در علوم بهداشتي

ترم دوم

اختیاری

4

دوشنبه 10-8

دکتر کشاورز

2

-

2

3988945

مباحث جاری تغذیه

ترم دوم

اجباری

 

 

 

6

-

6

3988122

پایان نامه ترم چهارم و بالاتر 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.