برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه (ترم دوم)- روزانه و شهریه پرداز

 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

4

 

سه شنبه   11-8

 

دكتر درستی

 

2

 

-

 

2

 

3978395

 

تغذيه جامعه

 

اجباری

 

4

 

 

دوشنبه  11-8

 

دكتر آزادبخت

 

3

 

2

 

1

 

3230013

 

بررسی و ارزیابی وضع تغذیه جامعه

 

اجباری

 

4

 

سه شنبه 15-13

 

دكترجعفریان

 

2

 

-

 

2

 

3230022

 

آموزش و مشاور تغذیه

 

اجباری

 

4

 

دوشنبه 15-14

 

دکتر جزایری 

 

1

 

-

 

1

 

3230014

 

ایمنی غذا

 

اجباری

 

4

 

دوشنبه 13-11

 

دکتر ستوده

 

2

 

-

 

2

 

3230015

 

روش تحقیق در علوم بهداشتی

 

اختیاری

 

4

 

سه شنبه 12-10

 

دکتر کشاورز

 

2

 

-

 

2

 

3988945

 

مباحث جاری تغذیه

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش 

 

 هماهنگی با استاد

 

دکتر میرزایی 

 

2

 

-

 

2

 

3230007

 

بهداشت و مسمومیت های تغذیه

اجباری

-

-

-

6

6

-

3988122

پایان نامه ( ترم 4 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.