برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته علوم بهداشتی در تغذیه(ترم اول) - روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه (ترم اول)- روزانه و شهریه پرداز

 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

اجباری

2

دوشنبه  11-8

دكتر پیشوا

3

-

3

3230010

تغذيه پیشرفته

 

اجباری

2

دوشنبه  13-11

دكتر سیاسی

2

-

2

3230012

اپیدمیولوژی تغذیه

 

اجباری

2

چهارشنبه 17-14

دكتر یاسری

3

-

3

3230009

روش های آمار زیستی1

 

اختیاری

2

دوشنبه 16-14

دکتر جزایری

2

-

2

3988963

زبان اختصاصی پیشرفته

 

اختیاری

مرکز کامپیوتر

سه شنبه 13-11

دکتر درستی

2

2

-

3988000

کاربرد رایانه در بررسی های بهداشتی

 

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

سهشنبه 10-8

دکتر درستی

0/5

-

0/5

3230008

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش 

 هماهنگی ببا استاد

دکتر ستوده 

1

-

1

3230006

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

 

 کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش

 هماهنگی ببا استاد

دکتر جوانبخت

3

-

3

3230002

تغذیه اساسی 2

 

کمبود یا جبرانی

 هماهنگی با آموزش

 هماهنگی ببا استاد

دکتر میرزایی 

 2

-

 2

 3230011

اپیدمیولوژی بیماریها

 

 کمبود یا جبرانی

 هماهنگی با آموزش

 هماهنگی ببا استاد

دکتر محمدزاده 

 3

 -

3230005

فیزیولوژی تغذیه  

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.