برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 رشته علوم تغذیه ترم سوم و بالاتر

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم سوم وبالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

 

1

 

دوشنبه  10-8

 

دكتر کشاورز

 

2

 

-

 

2

 

3230041

 

مباحث جاری تغذیه

اجباری

 

1

 

دوشنبه   12-10

 

دكتر جعفریان

دکتر محمدزاده

 

1

 

-

 

1

 

3230030

 

سمینار

اجباری

 

2

 

یکشنبه 13-11

 

دكتر محمدزاده

 

2

 

-

 

2

 

3230037

 

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اختیاری

 

2

 

شنبه 16-14

 

دکتر جزایری

 

2

 

-

 

2

 

3230033

 

زبان اختصاصی پيشرفته

اختیاری

 

2

 

یکشنبه 10-8

 

دکتر حسین زاده

 

2

 

-

 

2

 

3230046

 

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

 

2

 

یکشنبه 12-10

 

دکتر میرزایی

 

2

 

-

 

2

 

3230029

 

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 

مرکز کامپیوتر

 

دو شنبه 10-8

 

دکتر درستی

 

1

 

0/5

 

0/5

 

3230039

 

سیستم های اطلاع رسانی

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

 -

 

3230047

 

پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.