برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 رشته علوم تغذیه

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم سوم وبالاتر)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

سالن کنفرانس طیقه 6

یکشنبه  11-9

دكتر کشاورز

2

-

2

3230041

مباحث جاری تغذیه

اجباری

2

دوشنبه   9-8

دكتر حسینی

1

-

1

3230030

سمینار

اجباری

2

یکشنبه 13-11

دكتر ساعدی

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اختیاری 2  سه شنبه 13-11 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پيشرفته

اختیاری

2

دو شنبه 16-14

دکتر ایمانی

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

دو شنبه 12-10

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

سه شنبه 9-8

دکتر درستی

1

0/5

0/5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

اجباری

-

-

-

6

6

 -

3230047

پایان نامه (ترم 4 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.