برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه ) ترم اول)  - روزانه و  شهریه‌پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

شنبه 11-8

دکتر پیشوا

3

-

3

3230042

تغذیه پیشرفته 1

اجباری

2

یکشنبه 15-13

دکتر ساعدی

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

 اجباری 

1

دوشنبه 10-8

دکتر رحیمی فروشان

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری

2

یکشنبه 10-8

دکتراسمعیل زاده 

2

-

2

3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری 6 دوشنبه 13-11 دکتر حسین زاده 2 - 2 3230046

پاتوفیزیولوژی

اختیاری

2

شنبه15-13

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

مرکز کامپیوتر

سه شنبه12-11

دکتر درستی مطلق

1

0/5

0/5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش

 

هماهنگی با استاد

دکتر ایمانی

دکتر فارسانی

3

-

3

 

3230035

رژیم درمانی1

 کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش

 هماهنگی با استاد

 دکتر جعفریان

2  -

 323032

اصول تنظیم برنامه های غذایی 

 کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آموزش

 

 هماهنگی با استاد

 دکتر جوانبخت  3  -

 323032

تغذیه اساسی 2 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.