برنامه دروس نیمسال اول 95-94 کارشناسی ارشد علوم تغذیه -پردیس

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 95-94 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم سوم)-پردیس

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

چهارشنبه  11-9

دكتر کشاورز

2

-

2

3230041

مباحث جاری تغذیه

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

چهارشنبه 9-8

دكتر جعفریان

1

-

1

3230030

سمینار

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

سه شنبه 13-11

دكتر حسین زاده

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اختیاری 2 دو شنبه 13-11 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

2

دو شنبه 11-9

دکتر حسین زاده

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

دو شنبه 16-14

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 مرکز کامپیوتر

دو شنبه 9-8

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

اجباری

 -

-

6

6

-

3230047

ایان نامه(ترم 4 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.