برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم سوم و بالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

5

سه شنبه  12-10

دكتر کشاورز

2

-

2

3230041

مباحث جاری تغذیه

اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

استاد راهنمای پژوهشی

1

-

1

3230030

سمینار

اجباری

-

دوشنبه 10-8

دکتر رحیمی فروشانی

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری 2 یکشنبه 10-8 دکتر اسمعیل زاده 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

سالن کنفرانس طبقه 6

دوشنبه 13-11

دکتر حسین زاده

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

1

شنبه 15-13

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

اجباری

-

-

-

6

6

-

3230047

پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.