برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 رشته علوم تغذیه ترم اول

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم اول)

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

یک شنبه  11-8

دكتر پیشوا

3

-

3

3230042

تغذیه پیشرفته 1

اجباری

1

یکشنبه 13-11

دكتر ساعدی

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

یکشنبه 17-15

دكتر اعظم

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری 2 سه شنبه 12-10 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

2

دو شنبه 16-14

دکتر ایمانی

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

دو شنبه 13-11

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 مرکز کامپیوتر

سه شنبه 9-8

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

کمبود یا جبرانی 

 

 هماهنگی با استاد

دکتر نوروزی

3

-

3

3230035

رژیم درمانی 1
 کمبود یا جبرانی     هماهنگی با استاد دکتر جعفریان 2 - 2 3230032 اصول تنظیم برنامه های غذایی
 کمبود یا جبرانی     هماهنگی با استاد دکتر جوانبخت 3 - 3 3230025 تغذیه اساسی 2

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.