-برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 رشته علوم تغذیه ترم اول-شهریه و روزانه پرداز

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم تغذيه( ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

شنبه  11-8

دكتر پیشوا

3

-

3

3230042

تغذیه پیشرفته 1

اجباری

2

یکشنبه 15-13

دكتر محمدزاده

2

-

2

3230037

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

اجباری

سالن کنفرانس زیر همکف

دوشنبه 17-14

دكتر یکانی نژاد

3

1

2

3230031ن

3230036ع

روش های آمار زیستی

اختیاری 2 شنبه 16-14 دکتر جزایری 2 - 2 3230033

زبان اختصاصی پیشرفته

اختیاری

2

یکشنبه 10-8

دکتر حسین زاده

2

-

2

3230046

پاتوفيزيولوژی

اختیاری

2

یکشنبه 12-10

دکتر میرزایی

2

-

2

3230029

برنامه ریزی غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

 مرکز کامپیوتر

دوشنبه 10-8

دکتر درستی

1

0.5

0.5

3230039

سیستم های اطلاع رسانی

کمبود یا جبرانی 

هماهنگی با آموزش 

 هماهنگی با استاد

دکتر حسینی

3

-

3

3230035

رژیم درمانی 1
 کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش    هماهنگی با استاد دکتر جعفریان 2 - 2 3230032

اصول تنظیم برنامه های غذایی

 کمبود یا جبرانی هماهنگی با آموزش    هماهنگی با استاد دکتر جوانبخت 3 - 3 3230025

تغذیه اساسی 2

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.