-برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته علوم بهداشتی درتغذیه (ترم دوم )- روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه( ترم دوم )-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه  14:30-12:30

دكتر ساعدی

دکتر محمودی

 

3

 

-

 

3

 

3230034

 

تغذیه پیشرفته 2

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه 10-8

 

دکتر شب بیدار

 

2

 

-

 

2

 

3230027

 

روش تحقیق در علوم تغذیه

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 10-8

 

دكتر فارسانی

 

2

 

1

 

1

 

3230044

 

تغذیه بالینی

 

اجباری

 

2

 

یکشنبه 12-10

دکتر سیاسی

دکتر اسمعیل زاده

 

2

 

-

 

2

 

3230038

 

اپیدمیولوژی تغذیه

 

اختیاری

 

2-حیوان خانه

 

دوشنبه 12-10

 

دکتر پیشوا

 

2

 

2

 

-

 

3230043 

 

تغذیه تجربی 

 

اختیاری

 

2

 

دوشنبه 10-8

 

دکتر جلالی 

 

 

 -

 

 2

 

3230040

 

بیولوژی مولکولی

 

کمبود یا جبرانی-

 

هماهنگی با اموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکترایمانی

 

2

 

-

 

2

 

3230028

 

رژیم درمانی 2

اجباری

-

-

-

6

6

-

3230047

پایان نامه( ترم 4 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.