برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم سوم و بالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 اجباری

اعلام خواهد شد.

اعلام خواهد شد.

دكتر اکبری ساری

2

1

1

7160016 

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای

 اجباری

اعلام خواهد شد.

اعلام خواهد شد.

دكتر شکیبازاده

2

-

 2

7160022 

انتخابهای غذایی و رفتارهای تغذیه ای : یک رویکرد مبتنی بر روانشناسی اجتماعی

اجباری

اعلام خواهد شد.

اعلام خواهد شد.

دکتر تکیان

3

-

3

7160026

روش های تحلیل پیشرفته سیاستهای غذا و تغذیه

اجباری

4

سه شنبه 10-8

 

دکتر شب بیدار

دکتر میرزایی

2 - 2

7160016

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی

اجباری اعلام خواهد شد.  اعلام خواهد شد. دکتر مجدزاده 2 1 1 716019 معرفی و تفهیم سیاست های مبتنی بر علم به مخاطبان

اختیاری

-

-

دکتر امیدوار-کلاس ترم قبل برگزار شد

 2

-

2

7160031 

تاریخ تفکر در حوزه غذا و تغذیه

 اختیاری

-

-

دکتر تکیان-کلاس برگزار شد.

 2

 -

 2

7160027 

تجارت بین الملل و جهانی شدن (سلامت جهانی)

اجباری

-

-

 -

-

 -

-

 7160023 

پایان نامه( دانشجویان ترم 6 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.