برنامه دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم چهارم و بالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 اجباری

اعلام خواهد شد.

دوشنبه 10-12

دكتر پورآرام

2

-

2

7160021 

امنیت غذایی و توسعه

 اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

دكتر اکبری ساری

2

-

 2

7160025 

اقتصاد خانوار

اجباری

2

سه شنبه 12-10

دکتر میرزایی

3

-

3

7160026

زیست نشانگرها و نمایه های تغذیه ای

اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

 

دکتر تکیان

2 - 2

7160017

ارتباطات و حمایت

اختیاری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

دکتر واعظ مهدوی

 2

-

2

7160032 

اقتصاد سیاسی غذا و تغذیه

اجباری

-

-

 -  -

 

 -

-

 7160036 

پایان نامه (دانشجویان ترم 5 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.