برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 رشته سیاستهای غذا و تغذیه- ترم اول

برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم اول)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

-

 

-

 

دكتر تکیان

 

2

 

-

 

2

 

7160020 

 

فرایندهای سیاستگذاری غذا و تغذیه

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

 هماهنگی با استاد

 

دکتر اسمعیل زاده

 

2

 

-

 

2

 

7160009 

 

اپیدمیولوژیپیشرفته تغذیه

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

 هماهنگی با استاد

 

دکتر یکانی نژاد

 

2

 

-

 

2

 

7160007 

 

آمار حیاتی پیشرفته

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش 

 

هماهنگی با استاد 

 

دکتر امامقلی پور

 

3

 

-

 

3

 

7160012 

 

اقتصاد خرد

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکتر درستی 

 

1

 

0/5

 

0/5

 

716001 

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

 

کمبود یا جبرانی

 

هماهنگی با آموزش

 

هماهنگی با استاد

 

دکتر درستی 

 

0

 

0

 

0

 

7160015 

 

ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.