برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 رشته سیاستهای غذا و تغذیه- ترم اول

برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D رشته تحصيلي: سیاستهای غذا و تغذیه (ترم چهارم)-روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 اجباری

-

اعلام خواهد شد.

دكتر شکیبازاده

2

 -

 2

7160016 

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی

 اجباری

 4

 یکشنبه15-13

دکتر پورآرام

2

-

 2

7160021 

 امنیت غذایی و توسعه

اختیاری

-

 اعلام خواهد شد.

دکتر احمد خانی ها

 2

2

-

7160029 

استانداردهای ایمنی غذایی

 اختیاری

-

 اعلام خواهد شد.

دکتر اسکندری

 2

 -

 2

7160033 

مدیریت نظام غذا

اجباری

-

-

 -

-

 -

-

 7160036 

پایان نامه( دانشجویان ترم 5 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.