برنامه دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: سیاست های غذا و تغذیه (ترم دوم ) روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

سه شنبه  16-14

دکتر پورآرام

2

-

2

7160024

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی (استراتژیک)

اجباری

-

-

اعلام خواهد شد.

3

1

2

7160018

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه

اجباری

سالن کنفرانس 

دوشنبه 12-9

دکتر تکیان 

2

-

2

7160020

فرایندهای سیاستگذاری غذا و تغذیه

کمبود یا جبرانی

دانشگاه ع پ شهید بهشتی 

دوشنبه 15-13 

دکتر عینی زیناب 

2

-

2

7160006

جمعیت، محیط و تغذیه 

کمبود یا جبرانی 

4

یکشنبه 12-10

دکتر ودادهیر 

2

-

2

7160002

جامعه شناسی غذا و تغذیه 

 کمبود یا جبرانی 

دانشکده بهداشت

 شنبه 13-10

 دکتر امامقلی پور

3

 -

3

 7160013

اقتصاد کلان 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.