برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: سیاست های غذا و تغذیه (ترم اول) روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

اعلام خواهد شد.

اعلام خواهد شد.

دکتر تکیان

2

-

2

7160020

فرایندهای سیاستگذاری و تغذیه

کمبود یا جبرانی

4

یکشنبه 10-8

دکتر اسمعیل زاده

2

-

2

7160009

اپیدمیولوژی پیشرفته تغذیه

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دکتر یکانی نژاد

2

-

2

7160007

آمار حیاتی پیشرفته

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

 دکتر امامقلی پور

2

-

2

71600012

اقتصاد خرد

کمبود یا جبرانی 

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دکتر درستی

2

-

2

7160001

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 کمبود یا جبرانی 

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دکتر درستی

2

 1

1

 7160015

ارزیابی وضع تغذیه جامعه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.