برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلی 96-95/Ph.D/رشته ی علوم تغذیه

برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: علوم تغذيه  (ترم دوم و چهارم) روزانه و مازاد

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

سالن کنفرانس طبقه 6

 دوشنبه  10-8

دکتر جلالی

2

-

2

3989187

تنظیم متابولیسم

اجباری

سالن کنفرانس طبقه 6

نظری: سه شنبه 10-8
عملی: هماهنگی با استاد

دكتر کوهدانی - دکتر جلالی

3

1

2

3241009

تغذیه سلولی و مولکولی

براي هر دانشجو متفاوت است. 

دروس اختصاصی اختیاری (کهاد)

اجباری

 

-

-

-

-

-

3241043

آزمون جامع  (دانشجویان ترم 4 و بالاتر)

اجباری

 

-

-

-

-

3989264

پایان نامه (دانشجویان ترم 5 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.