برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: سیاست های غذا و تغذیه (ترم سوم و بالاتر) روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد 

دکتر رضا مجدزاده

3

1

1

7160019

معرفي و تفهيم سياست هاي مبتني بر علم به مخاطبين

اجباری

6

سه شنبه 10-8

دکتر امیرحسین تکیان

2

-

2

7160016

عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، محيطي تعيين كننده در دريافت غذا و فعاليت بدني

اختیاری

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دكتر رجبعلي درودي

2

1

1

7160023

تحليل اقتصادي پروژه هاي تغذيه اي

کمبود یا جبرانی

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دكتر الهام شكيبا زاده

-

-

2

71600022

انتخاب هاي غذايي و رفتارهاي تغذيه اي؛ يك رويكرد مبتني بر روانشناسي اجتماعي

 کمبود یا جبرانی 

هماهنگی با آمزش 

هماهنگی با استاد

دكتر بهزاد دماري

2

 1

1

 7160034

ارتباطات و حمايت

     

دكتر علي ودادهير

     

7160002

جامعه شناسی غذا و تغذیه

      -       7160035 آزمون جامع (ترم 4 و بالاتر)
      -       7160036 پایان نامه (ترم 6 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.