برنامه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: علوم تغذيه  (ترم اول)روزانه و شهریه پرداز

نام درس

شماره درس

واحد

نام مدرس

روز و ساعت کلاس

شماره كلاس

نوع درس

نظري

عملي

کل

روش های آماری پیشرفته 3241012 2 1   3 دکتر مهدی یاسری
سه شنبه 17-14 5 اجباری
تغذیه و بیماری 3241011 3 - 3

دکتر حسین زاده

دکتر فارسانی

سه شنبه 13-10

6 اجباری
روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه 3241013 2 - 2

دکترآزادبخت

سه شنبه 10-8

4 اجباری

تغذیه بالینی

3241002 1 1 2

دکتر فارسانی

دکتر ایمانی

هماهنگی با استاد هماهنگی با آموزش

کمبود یا جبرانی

تغذیه پیشرفته 2 3988918 2 - 2 دکتر محمودی هماهنگی با استاد هماهنگی با آموزش کمبود یا جبرانی
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 3241003  2  2 دکتر ساعدی هماهنگی با استاد هماهنگی با آموزش کمبود یا جبرانی
روش های آمار زیستی 1 3241005  2   1 3  اعلام خواهد شد - - کمبود یا جبرانی
اپیدمیولوژی تغذیه 3241006   2  - 2  دکتر شب بیدار هماهنگی با استاد هماهنگی با آموزش کمبود یا جبرانی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.