1- فرم درخواست دفاع (لینک دانلود)

2- فرم ثبت عنوان پایان نامه (لینک دانلود)

3- فرم درخواست افزایش ترم تحصیلی (لینک دانلود)

4- فرم پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی (لینک دانلود)

5- فرم معرفی برای آزمون جامع (لینک دانلود)

6- فرم نوآوری (لینک دانلود)

7- فرم تسویه حساب (لینک دانلود)

8- فرم سنجش رضايتمندي دانشجويان از فرايند انجام پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران(لینک دانلود)

9-فرم تعهد پرداخت شهریه تحصیلی( لینک دانلود )

10-فرم مراحل بررسي و تاييد پروپوزال (لینک دانلود )

11-فرم تعهد عدم دريافت كمك هزينه تحصیلی( لینک دانلود )

12-چک لیست تایید داوران برای جلسات دفاع از پایان نامه ها (لینک دانلود)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.