سرکار خانم صبا سوری

مسئول آموزش

شماره تماس :021 88955569 

داخلی 149

 

 

 سرکار خانم وجیهه ثروتی

 کارشناس آموزش 

شماره تماس :021 88955569 

داخلی 147

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.