نیمسال اول 97-96(17 هفته)

زمان ثبت نام و انتخاب واحد: از یکشنبه 96/06/19لغایت چهارشنبه 96/06/23
شروع کلاس ها: از شنبه 96/06/25
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری: از دوشنبه 96/07/10 لغایت چهارشنبه 96/7/12
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از شنبه 96/09/11 لغایت سه شنبه 96/09/14
پایان کلاس ها: چهارشنبه 96/10/20
زمان برگزاری امتحانات: از شنبه 96/10/23 لغایت چهارشنبه 95/11/04
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از دوشنبه 96/10/25 لغایت چهارشنبه 96/11/14

 

 

نیمسال دوم 97-96(17 هفته)

زمان ثبت نام و انتخاب واحد:از شنبه 96/11/07 لغایت چهارشنبه 96/11/11

شروع کلاسها:از شنبه 96/11/14

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری:از شنبه 96/11/28 لغایت چهارشنبه 96/12/2

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از شنبه 97/02/15 لغایت چهارشنبه 97/02/19

پایان کلاسها: چهارشنبه 97/3/23

زمان برگزاری امتحانات: از یکشنبه 97/3/27 لغایت چهارشنبه 97/04/06

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از چهارشنبه 97/3/30 لغایت 97/04/30

تبصره: براساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.