تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397

 

نیمسال اول 98-97   (17هفته)

زمان ثبت نام وانتخاب واحد: از شنبه 17/6/1397  لغایت چهارشنبه 21/6/1397

شروع کلاس ها: از شنبه 24/6/1397

زمان حذف واضافه برای دو درس نظری: از شنبه 7/7/1397 لغایت چهارشنبه 11/7/1397

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از شنبه 10/9/1397 لغایت چهارشنبه 14/9/1397

پایان کلاس ها: چهارشنبه 19/10/1397

زمان برگزاری امتحانات:  شنبه 22/10/1397 لغایت چهارشنبه 6/11/1397

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات: دوشنبه 25/10/1397 لغایت چهارشنبه 24/11/1397

 

*مهم*

عدم انتخاب در بازه زمانی ذکر شده، به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود.

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 97-96(17 هفته)

زمان ثبت نام و انتخاب واحد:از شنبه 96/11/07 لغایت چهارشنبه 96/11/11

شروع کلاسها:از شنبه 96/11/14

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری:از شنبه 96/11/28 لغایت چهارشنبه 96/12/2

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از شنبه 97/02/15 لغایت چهارشنبه 97/02/19

پایان کلاسها: چهارشنبه 97/3/23

زمان برگزاری امتحانات: از یکشنبه 97/3/27 لغایت چهارشنبه 97/04/06

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از چهارشنبه 97/3/30 لغایت 97/04/30

تبصره: براساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.