drsaedii

دکتر احمد ساعدی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به CV

دکتر فریبا کوهدانی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

دکتر حمیده پیشوا

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به CV

دکتر مریم محمودی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به CV

javanbakht

دکتر محمد حسن جوانبخت

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به CV

   

دکتر محمود جلالی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.