دکتر سید علی کشاورز

مدیر گروه آموزشی تغذیه بالینی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

 korosh-jafarian

 
دکتر کوروش جعفریان

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 

 دکتر محمد جواد حسین زاده

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

  saeed-hosseini

 

دکتر سعید حسینی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 

 

 

دکتر حسین ایمانی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

       

دکتر غلامرضا محمدی فارسانی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

     

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.