اعضای هیئت علمی

 

دکتر سید علی کشاورز

مدیر گروه آموزشی تغذیه بالینی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

 korosh-jafarian

 
دکتر کوروش جعفریان

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 saeed-hosseini

 
دکتر سعید حسینی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 hossen-zadeh

  دکتر محمد جواد حسین زاده

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 

 دکتر محمد صفریان

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به CV

دکتر عبدالرضا نوروزی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

دکتر حسین ایمانی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

دکتر غلامرضا محمدی فارسانی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.