اعضای هیئت علمی

 

 

دکتر احمدرضا درستی مطلق

مدیر گروه آموزشی تغذیه جامعه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 

 

آقای دکتر فریدون سیاسی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 abolghasem-jazayeri

 

آقای دکتر ابوالقاسم جزایری

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 

 

خانم دکتر گیتی ستوده

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 
por-aram

 

آقای دکتر حامد پور آرام

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد یار

لینک به CV

 

 

 

خانم دکتر شب بیدار

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد یار

لینک به CV

 

 خانم دکتر خدیجه میرزایی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.