دکتر احمدرضا درستی مطلق

مدیر گروه آموزشی تغذیه جامعه

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

لینک به CV

 

 

دکتر احمد اسمعیل زاده

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

 

 

 

 

دکتر لیلا آزادبخت

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی:استاد

لینک به CV

 

   

خانم دکتر خدیجه میرزایی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 آقای دکتر حامد پور آرام

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 

 

خانم دکتر شب بیدار

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به CV

 

 

 

آقای دکتر فریدون سیاسی

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد(بازنشسته)

لینک به CV

 

abolghasem-jazayeri   

آقای دکتر ابوالقاسم جزایری

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد (بازنشسته)

لینک به CV

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.