سرکار خانم مریم چمری

کارشناس گروه آموزشی تغذیه جامعه

تلفن: داخلی 121 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.