تغذیه جامعه ، قابلیت های متخصصان تغذیه ای را که در حوزه سیستم بهداشت وسلامت کشوروهمچنین سایرنهادها فعالیت می کنند، افزایش خواهد داد.کارکردهای تغذیه نهایتا پیشرفت های سیاست گذاری وبرنامه های متمرکزواساسی وپایه که برروی جامعه نیز تاثیر خواهند گذاشت را تضمین خواهد کرد.
داده هایی که از طریق کاربرد تکنیک های اپیدمیولوژی بدست آمده اند، باید منجربه درک بهتر مفاهیم فرد، رژیم ومحیط  شده وهمچنین  پلی ارتباطی بین پیامدهای رژیم وسلامت وتغذیه گردند.
نتایج داده های بدست آمده باید صحت نظریه های حوزه بهداشت وسلامت  وتغذیه عمومی  که توسط بخش سیاست گذاری ارائه گردیده اند را اثبات کرده و موجب  کاربردی شدن برنامه ها و پروژه ها گردند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.