دکتر احمدرضا درستی مطلق

عضو هیئت علمی

مرتبه ی علمی : استاد

لینک به CV

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.