239 عنوان پایان نامه به شرح زیر در کتابخانه در دسترس می باشند :

محل تحصیل

تعداد

دانشکده تغذیه

149

دانشکده بهداشت

86

پردیس بین الملل

4

کل

239

 

پایان نامه های دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، در رشته های تحصیلی :

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

علوم تغذیه

کارشناسی ارشد

دکترا تخصصی

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

-

 

در گروههای آموزشی " تغذیه جامعه " ، " تغذیه بالینی " و " تغذیه سلولی ملکولی "  می باشد.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.