پایان نامه

پایان نامه ها ی گروههای آموزشی "تغذیه جامعه"، " تغذیه بالینی" و " تغذیه سلولی ملکولی " در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دردسترس می باشد. اولین پایان نامه دانشکده تغذیه در تاریخ 1389/12/21 دفاع شده است. 

پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه در رشته تغذیه در این کتابخانه نگهداری می شود.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.