1. برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در جهت توسعه و پیشرفت های آموزشی و پژوهشی.
  2. دسترسی آسان و سریع کاربران به انواع مختلف منابع موجود در کتابخانه دانشکده، بدون محدودیت زمانی و مکانی.
  3. تهیه معتبرترین منابع اطلاعاتی روز آمد در زمینه های مرتبط با علوم تغذیه و رژیم درمانی و تبدیل شدن به قطب منابع علمی علوم تغذیه در کشور.
  4. گردآوری، سازماندهی و تهیه آرشیوی از منابع و اسناد در زمینه وضعیت تغذیه ای، رژیم غذایی، سبک و عادات غذایی... مردم ایران از گذشته تا حال.
  5. اشاعه اطلاعات و راندن (Push) آن به سمت متقاضی  از طریق پست الکترونیک و پیامک (موبایل).
  6. مجازی سازی کارگاههای کتابخانه.
  7. راهنمایی مراجعین در نحوه جستجو و بازیابی منابع علمی به صورت (online).
  8. ایجاد کتابخانه دیجیتال.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.