1. فعالیت همسو با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده به منظور دستیابی به اهداف عالیه دانشکده.
  2. ارتقا و روزآمد نگهداشتن کتابخانه.
  3. استفاده از فن آوری پیشرفته جهت انجام امور کتابخانه .
  4. ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به مراجعین.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.