مجله دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی http://jnsd.tums.ac.ir  

    کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران http://diglib.tums.ac.ir

سامانه کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران http://lib.tums.ac.ir

اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://vcr.tums.ac.ir

کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا https://www.nlm.nih.gov

آمازون     www.amazon.com

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران http://clib.iums.ac.ir

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2.188.26.239

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.