دکتر حامد پورآرام

عضو هیئت علمی

مرتبه ی علمی: دانشیار

لینک به CV

تلفن:021 88955569 

داخلی 108

 

 معاونت آموزشي دانشكده به عنوان متولی اصلی امور آموزشي، بر اساس سياستها و راهبردهاي دانشگاه، مسئولیت برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده را  با هدف ارتقاء كيفيت آموزش و ارتقاء جايگاه دانشكده و دانشگاه بر عهده دارد:

برنامه ریزی:
• برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
• برنامه ریزی برای تصويب و اجراي طرحهاي توسعه آموزش
• برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي آموزشي دانشكده
• برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی دانشكده
• برنامه ریزی برای بازنگری برنامه هاي آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر و پيگيري
• برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت هاي بالقوه در سطح دانشكده و دانشگاه در جهت طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي سلامت نگر

اجرایی:
• اجرای سیاست ها و راهبردهاي دانشگاه در حوزه آموزش
• اجراي دوره ها و برنامه هاي آموزشي 
•   ارائه پیشنهاد و نظر  در جهت ارتقاء كيفيت آموزش و انجام  اقدامات لازم  به اين منظور

 نظارت:
• نظارت بر فعالیت های آموزشي گروه های آموزشي دانشكده
• نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
• نظارت بر  حسن اجراي فعالیت های اداره آموزش و دفتر توسعه آموزش

ارزشیابی:
• ارزشیابی فعاليت هاي آموزشي دانشكده از جمله ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي دانشجويان
• ارزيابي درونی گروه های آموزشی
• ارزشیابی فرآیندهای آموزشی
• ارزشیابی کارکنان آموزشی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.