شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروههای آموزشی

2- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده

5- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

6- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.