دو حوزه علمی تغذيه و بيوشيمي قابل تفكيك از یکدیگر نیستند و کاملاً مرتبط می باشند. در این راستا، بررسي واكنش هاي بيوشيميايي از جمله توليد انرژی، اختلال در توليد انرژي و ... توسط روش های آزمایشگاهی، اطلاعات مهمی را در رابطه با تغذیه افراد ارائه می دهد.

اهداف آزمایشگاه
1) بررسي و اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي و ارتباط آن با بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي تغذيه اي، سندرم متابوليك و ...
2) تخليص و جداسازي مولكول هاي بيوشيميايي جهت استفاده در پروسه تغذيه اي و همچنين تخليص و جداسازي آنزيم ها جهت بررسي واكنش هاي بيوشيميايي مختلف در پروسه توليد انرژي و متابوليسم

پرسنل آزمایشگاه
سرپرست آزمايشگاه:  سرکار خانم مهناز زارعی (تلفن مستقیم 42933057)

دستگاه های موجود در آزمایشگاه
• Cobas e411 Electroluminescence
• (High-performance liquid chromatography (HPLC
• (Gas-chromatography (GC
• (Atomic absorption spectroscopy (AAS
• Elisa Plate reader
• Ultrasonic Homogenizer

لیست آزمایش های تخصصی

1  اندازه گيري فلزات به روش جذب اتمي
2  اندازه گيري ويتامين ها، بتاکاروتن و غیره به روش HPLC
3 T3
4 T4
5 TSH
6 PTH
7 انسولين(ELISA)
8 کورتیزول (ELISA)
9 ELISA) DHEA)
10 استراديول (ELISA)
11 ELISA) FSH)
12 ELISA) LH)
13 ELISA) C-peptide)
14 هورمون رشد (ELISA)
15 پروژسترون (ELISA)
16 هیدروکسی پروژسترون (ELISA)
17 استریول (ELISA)
18 اندروستن دیون (ELISA)
19 پرولاكتين (ELISA)
20 ELISA) SHBG)
21 تستوسترون (ELISA)
22 تستوسترون آزاد
23 اسید فولیک سرم (ELISA)
24 ویتامین(B-12  (ELISA
25 انسولين (کمی لومینسانس)( ECL )
26 کورتیزول ( ECL )
27 ECL ) DHEA)
28 استراديول ( ECL )
29  ECL ) FSH)
30  ECL ) LH)
31  ECL ) C-peptide)
32 هورمون رشد ( ECL )
33 پروژسترون ( ECL )
34 پرولاكتين ( ECL )
35  ECL ) SHBG)
36 تستوسترون ( ECL )
37 فريتين ( ECL )
38  ECL ) RBC Folate)
39 فولات ( ECL )
40 ويتامين  ECL ) B-12)
41  ECL ) PTH)
42  ECL ) ACTH)
43 كلسي تونين ( ECL )
44 پروكلسي تونين ( ECL )
45 25-هيدروكسي ويتامين (D (ELISA
46 25-هيدروكسي ويتامين (D (ECL
47 اندازه گیری لاکتات (Rapid Test)

 

 

برای تعداد نمونه بیش از 100 عدد، تخفیف ویژه لحاظ می گردد.

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.