در این آزمایشگاه، مكانيسم هاي چاقي، ديابت، بيماري هاي خود ايمني و سرطان با استفاده از آزمایش های انجام شده بر اسیدهای نوکلئیک و همینطور مدل هاي سلولي مورد بررسی قرار می گیرد. به تعبیر دیگر، رابطه متقابل بين غذا و ژن ها و سلول ها آزمايش می شود. فعالیت های این آزمایشگاه در دو دسته کلی سلولی و مولکولی قرار می گیرند.

 

اهداف آزمایشگاه
1) اثر تفاوت هاي ژنتيكي، اعم از انواع جهش ها و پلي مورفيسم هاي DNA بر متابوليسم مواد مغذي
2) اثر عوامل غذايي مختلف بر بيان ژن ها از طريق تغيير در ساختار ژن ها
3) اثر مواد غذايي در تغييرات سلول ها

 

پرسنل آزمایشگاه
سرپرست آزمايشگاه: سرکار خانم مهناز زارعی
كارشناس آزمايشگاه: جناب آقای احسان الوندی (تلفن مستقیم 42933036)

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مولکولی
• Real-Time PCR (دستگاه Applied Biosystems StepOne)
• ترموسایکلر (دستگاه PCR)
• NanoDrop Spectrophotometry
• Gel Electrophoresis System
• Western Blotting System (دستگاه BioRad)

 

دستگاه های موجود در اتاق کشت سلول
• Co2 Incubator
• سیستم (Magnetic Activating Cell Sorting) MACS
• Laminar Flow Hood
• Inverted Microscope
• میکروسکوپ معمولی
• سانتریفیوژ یخچال دار مجهز به به روتورهای پلیت، میکروتیوب، فالکون 15 و 50 سی سی
• تانک ازت

 

لیست آزمایش های تخصصی
1- استخراج RNA از خون و تعیین غلظت آن
2- ساخت cDNA
3- آزمایش Real-Time PCR
4- طراحی جفت پرایمر برای هر ژن (Primer design)
5- تنظیم واکنش PCR برای یک ژن (PCR setup) (فقط در خصوص پرایمرهایی که توسط این مرکز طراحی شده باشند)
6- استخراج DNA از خون و تعیین غلظت آن
7- آزمایش PCR و الکتروفورز با ژل آگارز
8- RFLP
9- کشت و شمارش سلول
10- جداسازی اختصاصی سلول ها با استفاده از سیستم MACS

برای طرح های با تعداد نمونه ی بالای 100 عدد، با تخفیف ویژه محاسبه می گردد.

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.