دو حوزه علمی تغذيه و بيوشيمي قابل تفكيك از یکدیگر نیستند و کاملاً مرتبط می باشند. در این راستا، بررسي واكنش هاي بيوشيميايي از جمله توليد انرژی، اختلال در توليد انرژي و ... توسط روش های آزمایشگاهی، اطلاعات مهمی را در رابطه با تغذیه افراد ارائه می دهد.

 

اهداف آزمایشگاه
1) بررسي و اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي و ارتباط آن با بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي تغذيه اي، سندرم متابوليك و ...
2) تخليص و جداسازي مولكول هاي بيوشيميايي جهت استفاده در پروسه تغذيه اي و همچنين تخليص و جداسازي آنزيم ها جهت بررسي واكنش هاي بيوشيميايي مختلف در پروسه توليد انرژي و متابوليسم

 

پرسنل آزمایشگاه
سرپرست آزمايشگاه: سرکار خانم مهناز زارعی
كارشناس آزمايشگاه: جناب آقای رضا چهاردولی (تلفن مستقیم 42933035)

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه
• اتوآنالایزر - مدل BT-1500
• الکترولیت آنالایزر - مدل EasyLyte electrolyte analyzer
• شمارنده سلول های خونی Automated Hematology Analyzer - مدل Sysmex XP-300
• سنجش میزان رسوب گلبول قرمز Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) analyzer

 

لیست آزمایش های تخصصی

 

1 اندازه گيري قند خون
2 اندازه گيري قند خون 2 ساعت بعد
3 تعيين مقدار اوره
4 تعيين مقدار كراتینین
5 تعيين اسيد اوريك
6 تري گليسريد
7 كلسترول خون
8 خونHDL-C
9 خونLDL-C
10 خونVLDL-C
11 اندازه گيري سديم خون
12 اندازه گيري پتاسيم خون
13 اندازه گيري كلر خون
14 اندازه گیری لیتیم
15 اندازه گیری پروتئین
16 تعيين كلسيم
17 تعيين فسفر
18 اندازه گيري آهن
19 اندازه گيري ظرفيت اتصال آهن
20 ترانسفرين
21 فريتين
22 اندازه گيري منيزيم
23 اندازه گيري آلبومين
24 اندازه گيري بيلي روبين توتال و مستقيم
25 (AST) SGOT
26 (ALT) SGPT
27 فسفاتاز قليایی (ALP)
28 فسفاتاز اسيدي (ACP)
29 LDH
30 آميلاز
31 آلدولاز
32 CPK
33 ليپاز
34 گاما گلوتامين ترانسفراز (GGT)
35 hsCRP
36 CRP
37 اندازه گيري فلزات با روش جذب اتمي
38 اندازه گیری تست الایزا برای هر نمونه
39 هموگلوبین A1C
40 ESR
41 CBC
42 اندازه گيري ويتامين ها به روش HPLC
43 اندازه گیری ویتامین C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تعداد نمونه بیش از 100 عدد، تخفیف ویژه لحاظ می گردد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.