arrow
arrow
arrow
arrow

مطالعات انجام يافته در زمينه امنيت غذايي خانوارهاي استان تهران نشان داده كه 27% جامعه شهري دچار كمبود خفيف و شديد انر‍ژي و 18% آنها دچار كمبود پروتئين هستند كه در روستا اين ارقام به ترتيب 18% و 14% مي باشد.

در ايران روش هاي غيرمستقيم براي برآورد شيوع ناامني غذايي بكاربرده شده است. طبق تعريف دريافت انرژي كمتر از 80% استاندارد به عنوان ناامني غذايي در نظر گرفته مي شود. مطالعه بررسي وضعيت ناامني در شهرستان ري نشان داده كه ميزان شيوع ناامني 2/50% بوده است. ناامني غذايي خفيف (بدون گرسنگي)، با گرسنگي متوسط و گرسنگي شديد به ترتيب 4/31%، 3/15% و 5/3% برآورد شد. مطالعه اي كه روي خانوارهاي شهر شيراز انجام شد، شيوع ناامني غذايي 44% برآورد گرديد. اين عدد در جامعه يزدي 5/30% اعلام گرديده است. از طريق پژوهش هاي ارزيابي وضع غذا و تغذيه  مي توان راهكارهاي مناسب جهت رفع اين معظل ايجاد نمود.
لذا به منظور پيدا كردن شيوه هايي براي حل مسائل گرسنگي و سوئ تغذيه و ناامني غذايي، ملاحظات و مداخلاتي در راستاي ارزيابي وضع تغذيه جامعه از طريق غربالگري تغذيه اي و اندازگيري هاي آنتروپومتري امري لازم و ضروري به شمار مي آيد.

اهداف:
-    بررسي وضعيت تغذيه اي از طريق اندازه گيري مواد مغذي دريافتي
-    ارزيابي رژيم هاي غذايي از طريق سنجش غذاي مصرفي روزانه با روش هايي همچون: گزارش 24 ساعت خوراك، ثبت غذايي، پرسشنامه هاي كفايت غذايي، بسامد خوراك و تاريخچه رژيم غذايي
-    ارزيابي وضع سلامت و رشد از طريق اندازه گيري هاي تن سنجي در گروههاي سني متفاوت
-    ارزيابي وضع تغذيه از طريق اندازه گيري هاي چين پوستي با كاليپر و اندازه گيري تركيبات بدن (آب كل بدن، توده بدون چربي و درصد چربي بدن) با استفاده از دستگاه BIA

دستگاه هاي مورد نياز در اين آزمايشگاه:
-    دستگاه اندازه گيري قد و وزن
-    دستگاه اندازه گيري تركيبات بدن از طريق مقاومت بيو الكتريكي
-    كاليپر جهت اندازه گيري ضخامت چين پوستي
-    ترازوي حساس جهت وزن كردن اقلام غذايي

آخرین اخبار

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.