تاریخچه

جامعه استفاده کننده

استفاده از منابع در محل کتابخانه با ارائه کارت شناسایی برای عموم مجاز است.

اعضا کتابخانه و دارندگان معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند کتاب امانت بگیرند.  

آمار و گزارش فعالیتها

بخشهای کتابخانه:

                  1- خدمات فنی

                  2- میز امانت و مخزن

                  3- پایان نامه

                  4- کتابخانه الکترونیک

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.