نام و نام خانوادگی

      تحصیلات

             
مدت خدمت در دانشکده                          

تلفن داخلی 

فاطمه جوادی

کارشناس و کارشناس ارشد علوم تغذیه

 1393/12/20

 تا کنون

143 

 

 

 

 

 

 ترانه پیمانه عابدی محتسب

 

کارشناس میکروب شناسی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

1394/04/01

 تا کنون

144

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.