شرايط دريافت

وام ضروری به دانشجويانی که در نتيجه رويدادها با مشکل مالی روبرو می شوند ،پس از یکسال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل پرداخت می شود.

مبالغ قابل پرداخت:

مقطع کارشناسی ارشد000/3000ریال            دکتری تخصصی(Ph.D.  ) 000/6000ریال

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.